Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka II ETAP

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 6/PN/2013 z dnia 2013-06-10 na na wykonanie remontu  nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka – etap II złożono 4 ważne oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

69 794,14 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

96 973,20 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

101 622,60 zł

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

98 341,45 zł

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka – etap II

·       Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV (profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej)  - 3 240 m2

·       Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm – 3 240 m2

·       Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości 10 cm z materiałów inwestora – transport destruktu z Olesna – 1 080 m2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

do 15 lipca 2013

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 10 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

8)     Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2300 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 10.06.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-05-24

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202748&rok=2013-05-24

Załączniki:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

DOCOferta_druk.doc (37,00KB)

PDFOferta_druk.pdf (50,16KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (41,81KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB)

PDFPrzedmiar - remont nawierzchni Kolonia Łomnicka II etap.pdf (22,00KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (48,39KB)

PDFSpecyfikacja techniczna KOLONIA ŁOMNICKA.pdf (211,18KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,67KB)