Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie profilu kandydata na kierowcę i wydanie prawa jazdy


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przed przystąpieniem do szkolenia kierowców, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf (1,36MB) DOCWniosek o wydanie prawa jazdy.doc (280,50KB)
   

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),

 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

 • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B lub T, nie ukończyła 18 lat PDFzgoda rodzica.pdf (91,77KB) DOCzgoda rodzica.doc (25,50KB)

 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli wnioskodawca posiada),

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • Dokument tożsamości- dowód osobisty lub paszpart z aktualnymi danymi (do wglądu),

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów i po pozytywnej weryfikacji wniosku, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Profil kandydata na kierowcę to elektroniczny dokument, który jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz po ukończeniu szkolenia ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy.

Istnieje możliwość sprawdzania w internecie statusu sprawy www.info-car.pl


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 60 1020 5226 0000 6102 0785 4591

 

Za wydanie Profilu Kandydata na Kierowce nie pobiera się opłaty

 

Opłata za wydanie prawa jazdy

 100, 00 zł 

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Prawo Jazdy (pokój nr 17)

Osoby odpowiedzialne : Ilona Kubica, Joanna Kleemann-Wengel, Karolina Morawiak, Justyna Suchodolska-Stasiak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 610

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 15.15

środa:  7.30-15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.45

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o wydanie profilu prosimy składać do godz. 14.15


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Profil kandydata na kierowcę wygenerowany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, natomiast okres od dnia otrzymania od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę do dnia wydania dokumentu prawa jazdy wynosi 14 dni.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Przekazanie osobie starającej się o profil kandydata na kierowcę informacji o wygenerowaniu profilu z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (Otrzymany numer należy przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego i uiszczeniu opłaty, wydanie prawa jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu (pok.17)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Profil kandydata na kierowcę generuje się w przypadkach:

 • osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

 • osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy,

 • osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy, za pośrednictwem ośrodka egzaminowania,

 • osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, czyli:

 • osobie ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

 • osobie starającej się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

 • osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 1. u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 2. w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

 3. w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

 4. posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

 5. która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

 6. której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2: Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy w przypadku:

 • wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy;

 • otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badanie lekarskie lub na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu.