Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont drogi BRONIEC

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 7/PN/2013 z dnia 2013-06-13 na wykonanie remontu  drogi gminnej nr 0812030 w m. Broniec złożono 5 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

143 656,53 zł

POL-DRÓG Piła Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106

139 473,27 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

126 460,85 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

128 882,84 zł

ADAC-Lewar Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

154 711,49 zł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu drogi gminnej nr 0812030 (DW494-DP nr 1936 O) w m. Broniec

Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości  580 mb:

·            Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 2726 m2

·            Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 2726 m2

·            Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 136,3 tony

·            Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 2726 m2

·            Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 1 160 m2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

7 dni od podpisania umowy

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

8)     Informacja na temat wadium

nie dotyczy

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 13.06.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-05-29

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208402&rok=2013-05-29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

DOCOferta_druk.doc (36,50KB)

PDFOferta_druk.pdf (49,88KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (40,85KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB)

PDFPrzedmiar BRONIEC.pdf (22,87KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (47,22KB)

PDFSpecyfikacja techniczna BRONIEC.pdf (218,47KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,52KB)