Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont mostu drewnianego w Ganie

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 8/PN/2013 z dnia 2013-03-20 na wykonanie remontu  mostu drewnianego w ciągu DP 1912 O w m. Gana złożono 5 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

GRAMAR Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15

44 634,19 zł

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” Jan Żurawski,

42-125 Kamyk, ul. Nadrzeczna 14

83 983,93 zł

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „GESTOR”

42-221 Częstochowa, ul. Kolarska 12C

59 716,24 zł

Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMET”

37-500 Jarosław, ul. Pogodna 21

95 850,42 zł

REMOST Z.Mrozek, H.Mroze, K.Mrozek Spółka Jawna

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

75 886,70 zł

 

 

UWAGA
Ogłoszenie o zmianie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
dotyczy przetargu nr 8/PN/2011 - na wykonanie remontu  mostu drewnianego w ciągu DP 1912 O w m. Gana JNI 01013627
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie informuje, że uległ zmianie zakres robót objętych przetargiem nieograniczonym nr 8/PN/2013.
 Zmiany wynikają z omyłek obliczeniowych w pozycjach 4, 7 i 8 przedmiaru robót.

Właściwe ilości to:
 
poz. 4
Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych /rozbiórka pokładu dolnego, górnego oraz poprzecznic/ - 14,1 m3
 
poz. 7
Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym /ułożenie pokładu dolnego z drewna impregnowanego/ - 6,1 m3
 
poz. 8
Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym /ułożenie pokładu górnego z drewna impregnowanego w jodełkę/ - 3,6 m3

PDFInformacja o zmianach w SIWZ.pdf (26,11KB) 
PDFPrzedmiar poprawiony most GANA.pdf (32,04KB) 
Ogłoszenie o zamówieniu
(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)


1)     Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715
2)     Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.powiatoleski.pl 
w zakładce
Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi
4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Wykonanie remontu  mostu drewnianego w ciągu DP 1912 O w m. Gana JNI 01013627
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV:  45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej
6)     Termin wykonania zamówienia
15 październik 2013
7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy
1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:
-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.
3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat remont co najmniej dwóch obiektów mostowych o podobnym charakterze.
Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.
8)     Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1500 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. Środki pieniężne w chwili otwarcia ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego.
9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wysokość ceny ofertowej – 100 %
10)  Miejsce i termin składania ofet
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 20.06.2013 r. do godziny 1000.
11)  Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-06-04

 
Załączniki:
DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB) 

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

PDFPrzedmiar poprawiony most GANA.pdf (32,04KB) 

DOCOferta_druk.doc (37,00KB) 

PDFOferta_druk.pdf (52,98KB) 

PDFOświadczenie art22.pdf (42,53KB) 

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB) 

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB) 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (47,49KB) 

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE MOST GANA.pdf (317,47KB) 

PDFUMOWA_wzór.pdf (36,98KB)