Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont drogi powiatowej nr 1939 O w m. Nowe Karmonki

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 9/PN/2013 z dnia 2013-07-01 na wykonanie remontu  drogi powiatowej nr 1939 O w m. Nowe Karmonki złożono 2 ważne oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

86 431,31 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

75 246,48 zł


 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

1)     Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

2)     Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3)     Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

4)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1969 O w m. Nowe Karmonki

Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości  300 mb:

  

·            Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 1620 m2

·            Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 81 ton

·            Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 1620 m2

·            Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 6 cm – 600 m2

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

5)     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

6)     Termin wykonania zamówienia

do 15 sierpnia 2013

7)     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

8)     Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2500 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

9)     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

10)  Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 1.07.2013 r. do godziny 1000.

11)  Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2013-06-14

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=111895&rok=2013-06-14

Załączniki:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,40KB)

DOCOferta_druk.doc (37,00KB)

PDFOferta_druk.pdf (54,87KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (41,88KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,12KB)

PDFPrzedmiar NOWE KARMONKI.pdf (22,03KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (48,36KB)

PDFSpecyfikacja techniczna NOWE KARMONKI.pdf (218,36KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (37,33KB)