Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowa rejestracja pojazdu w celu dokonania badania technicznego


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu  

 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

 • Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji – w przypadku nowego pojazdu,

 • Dowód odprawy celnej przywozowej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

 • Dokument z Urzędu Celnego potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu- jeżeli jest wymagane,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC/ dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf (49,27KB)  DOCoswiadczenie-o-ubezpieczeniu.doc (27,00KB)

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)   DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

   W przypadku rejestracji czasowej pojazdu dokonanej na wniosek właściciela, właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne za opłatą, które dopuszczają pojazd do ruchu.

Czasowe tablice (czerwone)

  Samochód

62,00 zł (61,00 zł + 1,00 zł O.E.)

  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Motorower,

37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł O.E.)

  Przyczepa

40,75 zł (39,75 zł + 1,00 zł O.E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

odbiór dowodu rejestracyjnego 34 37 50 613

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE