Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowa rejestracja pojazdu w celu dokonania badania technicznego


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu  

 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

 • Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji – w przypadku nowego pojazdu,

 • Dowód odprawy celnej przywozowej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

 • Dokument z Urzędu Celnego potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu- jeżeli jest wymagane,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC/ dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego PDFOświadczenie o ubezpieczeniu.pdf (49,27KB)  DOCoswiadczenie-o-ubezpieczeniu.doc (27,00KB)

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)   DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

   W przypadku rejestracji czasowej pojazdu dokonanej na wniosek właściciela, właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne za opłatą, które dopuszczają pojazd do ruchu.

Czasowe tablice (czerwone)

  Samochód

61,00 zł 

  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Motorower,

36,75 zł 

  Przyczepa

39,75 zł 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Sylwia Freier, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE