Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowa rejestracja pojazdu w celu dokonania badania technicznego


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o rejestrację pojazdu PDFWniosek.pdf

 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

 • Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji – w przypadku nowego pojazdu,

 • Dowód odprawy celnej przywozowej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

 • Dokument z Urzędu Celnego potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

 • Oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu- jeżeli jest wymagane,

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC/ dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie lub oświadczenie o obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego,

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dowód uiszczenia opłaty,

 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

   W przypadku rejestracji czasowej pojazdu dokonanej na wniosek właściciela, właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne za opłatą, które dopuszczają pojazd do ruchu.

Czasowe tablice (czerwone)

  Samochód

62,00 zł (61,00 zł + 1,00 zł O.E.)

  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Motorower,

37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł O.E.)

  Przyczepa

40,75 zł (39,75 zł + 1,00 zł O.E.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Uzyskanie decyzji administracyjnej o czasowej rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz.1522).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r., Nr 59, poz. 421).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


    Zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

2. Czasowej rejestracji dokonuje się:

1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,

2) na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

a) wywozu pojazdu za granicę,

b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

3) na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

     Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

     W przypadku gdy wniosek składa jednostka upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostka badawcza producenta pojazdu jego wyposażenia lub części w celu umożliwienia dokonania odpowiednich badań czasowej, rejestracji dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

       Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał (nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę).