Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dobudowy wiatrołapu do budynku ZOL-u w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.

Dobrodzień, 2013-07-09

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu ,
ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień, woj. opolskie, tel. 034 3575543, faks 034 3575543.

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dobudowy wiatrołapu do budynku ZOL-u w Dobrodzieniu

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dobudowy wiatrołapu do budynku ZOL-u w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania  znajduje się w załącznikach – projekt budowlany, przedmiar robót.

Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej  co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty.
 
 
III.  OFERENT
 
- Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie- wykonanie minimum 2 robót budowlanych o zbliżonym charakterze potwierdzone referencjami,
 
- dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia z branży ogólnobudowlanej.
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

 

V. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienie.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przesłana do dnia 18.07.2013 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: spzol@op.pl ,
   
 2. faksem na nr: 34 3575543,
   
 3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli  ul. Oleska 5,  46-380 Dobrodzień
  Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

  „OFERTA NA WYKONANIE WIATROŁAPU”
   
 4. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
   
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

Sposób oceny ofert:

 

                     W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

                               

                                  Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

                                                Cena badanej oferty

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

           

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej  http://www.powiatoleski.pl

 

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Danuta Skrzeszowska tel. 34 3575543 (przedmiot zapytania) lub Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem e-mail: (procedura).

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

1.    Wzór formularza ofertowego.

2.    Projekt budowlany

3.    Przedmiar robót

 

----------- pliki do pobrania -------------