Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Olesno: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 162341 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie. 3.2 Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na 5 zadań: a) Kurs ogrodnika terenów zielonych z instruktażem obsługi niektórych maszyn i urządzeń (wybrane zagadnienia) - 9 osób b) Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania komputerowego i obsługi klienta - 4 osoby, c) Kurs/szkolenie z I pomocy dla ok. 50 osób, d) Kurs jęz. niemieckiego (dla początkujących) metodą e-learningu - 1 osoba, e) Kurs jęz. angielskiego (dla średniozaawansowanych) metodą e-learningu - 1 osoba 3.3 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: pomieszczeń, sal wykładowych zgodnie z wymaganiami przepisów BHP ( nie dot. kursu w pkt 3.2, ppkt d,e), osoby, która będzie służyła pomocą osobom niepełnosprawnym podczas kursów ( nie dot. kursu w pkt 3.2, ppkt d,e), wykwalifikowanej kadry, posiadającej minimum roczne doświadczenie w realizacji kursów, w tym dla osób niepełnosprawnych, serwisu kawowego oraz napojów chłodzących ( nie dot. kursu w pkt 3.2, ppkt d,e), ubezpieczenia uczestników kursów. Po zakończeniu kursów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie następujące dokumenty: sprawozdanie z przebiegu poszczególnych kursów zwierające nazwę/pieczęć wykonawcy, nazwę kursu, termin kursu, liczbę uczestników, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu kursu i efektów szkolenia oraz problemy organizacyjne, propozycje i postulaty. potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych ( nie dot. kursu w pkt 3.2, ppkt d,e), kserokopię zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, kopie ankiet służących do oceny kursu, imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu. 3.4 Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: nazwę kursu, czas trwania i sposób organizacji kursu (liczba godzin zajęć w każdym dniu odbywania zajęć kursu), cele kursu, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści kursu (ok.80%) w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzenia efektów kursu (wzory ankiet pre i post - do akceptacji), harmonogram zajęć. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. - warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2013 również potwierdzenie na rok bieżący.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. - warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. - warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia

 • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz ofertowy 9. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, zrekrutowania mniejszej liczby uczestników kursów w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy ( nie dot. kursu w pkt 3.2, ppkt d,e), losowych (uzasadnionych np. chorobą) przerwanie kursu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności w kursie, losowych uniemożliwiających realizację kursów w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, uniemożliwiający realizację szkolenia w miejscu organizacji kursu dopuszcza się zmianę miejsca organizacji kursu, pod warunkiem, że jeżeli kurs odbywa się poza Olesnem - Wykonawca musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na kurs spod siedziby Zamawiającego, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (nie dot. miejsca praktyk dla kursu w pkt.3.2,ppkt a oraz kursu w pkt. 3.2,ppkt d,e).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykorzystaj swój potencjał Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs ogrodnika terenów zielonych z instruktażem obsługi niektórych maszyn i urządzeń (wybrane zagadnienia).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych: mała architektura ogrodów, prace porządkowe, ogród przydomowy, zakładanie i pielęgnacja trawników, rabat kwiatowych, sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów, budowa i pielęgnacja dróżek ogrodowych, przycinanie żywopłotów, - instruktaż obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych: przepisy BHP, maszyny i urządzenia do podstawowej uprawy gleby, do siewu i sadzenia, do pielęgnacji trawników, drzew i krzewów - (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mechanicznych nie wymagających pełnej sprawności i dodatkowych uprawnień), - instruktaż obsługi maszyn i urządzeń nie związanych z ogrodnictwem: sprzętu sprzątającego: odkurzacza typu KARCHER, innych urządzeń czyszczących, zamiatarki i odśnieżarki - ogólne zasady sprzątania (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mechanicznych nie wymagających pełnej sprawności i dodatkowych uprawnień)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Ilość godzin - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania komputerowego i obsługi klienta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szkolenie z podziałem godzinowym na cz. teoretyczną i praktyczną zawierającą m.in. następujące zagadnienia: przepisy dot. stosowania kas fiskalnych, zajęcia praktyczne z obsługi kasy fiskalnej, kart płatniczych i czytników kodów, organizacja sprzedaży, sprzedawca w relacji z klientem, dokumentowanie sprzedaży, komputer - narzędzie pracy nowoczesnego sprzedawcy, fakturowanie komputerowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs/szkolenie z I pomocy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szkolenie z podziałem godzinowym na część teoretyczną i praktyczną zawierającą m.in. następujące zagadnienia: ogólne wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i zabezpieczenie miejsce zdarzenia, rozpoznanie zatrzymania krążenia, wezwanie pomocy, podjęcie czynności ratowniczych (resuscytacja krążeniowo - oddechowa), poz. bezpieczna, I pomoc w zadławieniach, porażeniach prądem, podtopieniach, ukąszeniach i użądleniach, tamowanie krwotoków, opatrunki ran powierzchownych, unieruchamianie złamań i zwichnięć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs jęz. niemieckiego (dla początkujących) metodą e-learningu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nauka podstaw języka niemieckiego metodą e-learningu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs jęz. angielskiego (dla średniozaawansowanych) metodą e-learningu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nauka języka angielskiego metodą e-learningu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załaczniki: