Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o udzielenie zezwolenia PDFWniosek.pdf (267,14KB)  DOCwniosek zezwolenie przewoźnik.doc (49,50KB)
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy PDFOŚWIADCZENIE zarządzającego.pdf (214,03KB) DOCoswiadczenie-osoby-zarzadzajacej zezwolenie.doc (29,50KB)
 • Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej. Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej:
 • 9.000 euro - w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu,

 • 5.000 euro - na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia:

 • gwarancja bankowa lub

 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę. (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009).

 • Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy PDFoświadczenie baza.pdf (402,19KB)  DOCoswiadczenie-baza.doc (27,00KB)
  Baza eksploatacyjna- miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe,miejsce załadunku, rozładunku lub łączenie ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;

 • Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (50,18KB) DOCoswiadczenie-o-niekaralnosci zezwolenie.doc (28,50KB)
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 • Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu wykaz pojazdów; PDFWYKAZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH.pdf (230,11KB) DOCwykaz-pojazdow-samochodowych.doc (37,00KB)

OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za zezwolenia na wykonywanie

zawodu przewoźnika drogowego w zakresie

przewozu osób lub rzeczy na czas nieoznaczony

1 000,00 zł

      W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

     Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

     Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób - Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.916).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.