Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Wniosek o udzielenie licencji  PDFwniosek-sam-osob.pdf (372,83KB) DOCwniosek-sam-osob.doc (47,00KB)

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy- osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji PDFOswiadczenie o niekaralnosci.pdf (36,65KB)  DOCoswiadczenie-o-niekaralnosci.doc (24,00KB)

 • Oświadczenie o zatrudnionych kierowcach   

 • Zaświadczenie  o  niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4  (tj. prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy)  

 • Wykaz pojazdów  
   

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)   DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy PDFWNIOSEK.pdf (580,68KB) DOCwniosek pośrednictwo.doc (32,50KB)

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby PDFoświadczenie osoby zarządzającej transportem.pdf (110,48KB) DOCośw. zarządzającego pośrednictwo.doc (24,50KB)

 • Dokument potwierdzający sytuację finansową zapewniającą podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym lub
  • dokumentami potwierdzającymi:
   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   • własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Okres ważności

licencji

od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50

Kwota

320 380 450

Opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Okres ważności

licencji

od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50

Kwota

800 900 1 000

     W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

     Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

     Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie lub odmowa wydania licencji, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377 j.t.).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE