Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy


WYMAGANE DOKUMENTY


POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy PDFWNIOSEK.pdf (580,68KB) DOCwniosek pośrednictwo.doc (32,50KB)

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby PDFoświadczenie osoby zarządzającej transportem .pdf (110,48KB) DOCośw. zarządzającego pośrednictwo.doc (24,50KB)

 • Dokument potwierdzający sytuację finansową zapewniającą podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym lub
  • dokumentami potwierdzającymi:
   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   • własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Okres ważności

licencji

od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50

Kwota

320 380 450

Opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Okres ważności

licencji

od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50

Kwota

800 900 1 000

     W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

     Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

     Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie lub odmowa wydania licencji, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377 j.t.).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE