Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zmian / wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

 


WYMAGANE DOKUMENTY


Zmiana treści licencji / zezwolenia:

 • Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu (zmiana adresu lub siedziby przedsiębiorcy), na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji / zezwolenia:

Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, następnie może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia i 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia,
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji/zezwolenia.

Kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy / wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Wtórnik licencji / zezwolenia:

 • pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zobowiązujące go do niezwłocznego zwrócenia odnalezionej licencji/zezwolenia organowi, który jej udzielił,
 • dokument potwierdzający zaginięcie zezwolenia lub licencji w okolicznościach niezależnych od przedsiębiorcy np. zaświadczenie z Policji,
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia i 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia,
 • dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu.

Przeniesienie uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu licencji / zezwolenia:

 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia,
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia i 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji/zezwolenia,
 • dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień.

OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

     W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia/licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

     Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

     Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia lub licencji.

Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

Wypis z licencji / zezwolenia

Opłata

Wypis na każdy pojazd samochodowy

zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji

1% opłaty

stanowiącej podstawę do obliczenia

opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Wypis na każdy pojazd niezgłoszony

we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji

11% opłaty

stanowiącej podstawę do obliczenia

opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Wypis w przypadku zmiany

zezwolenia lub licencji

5% opłaty

stanowiącej podstawę do obliczenia

opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Wtórnik wypisu z zezwolenia lub licencji

1 % opłaty

stanowiącej podstawę do obliczenia

opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

Wtórnik licencji / zezwolenia

Opłata

W przypadku jej utraty na skutek okoliczności

niezależnych od przedsiębiorcy

10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty

jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

W przypadku jej utraty na skutek okoliczności

zależnych od przedsiębiorcy

25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty

jak za udzielenie zezwolenia lub licencji

Przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

Przeniesienie uprawnień w przypadku:

Opłata

 1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu

    przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce

    spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem,

    w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

5% opłaty 

stanowiącej podstawę do

obliczenia opłaty

jak za udzielenie

zezwolenia lub licencji

 2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami,

    przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu

    przewoźnika drogowego lub licencję,

Przy obliczeniu opłaty, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Dokonanie zmiany danych i wydanie nowych dokumentów, wydanie wtórnika zezwolenia/licencji, wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia/licencji, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych organowi, który udzielił:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

 • licencji na krajowy transport drogowy,

  - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.