Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II PRZETARG ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361 na k.m. 1, o powierzchni 0,7889 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Oleśnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  361 na km. 1 o powierzchni 0,7889 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00033068/6. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Olesno posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie przemysłu, usług produkcyjnych, usług nieprodukcyjnych.
 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 23.05.2013 r. złożyć wniosek o jej nabycie.
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono jeden przetarg w dniu 22.08.2013 r.
 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie,  przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu 21.11.2013  r., o godz. 10.00.
 6. Cena wywoławcza wynosić będzie 350 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto wynosi 3 500,00 zł.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł.

płatne najpóźniej do dnia 18.11.2013 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.