Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości

Olesno, dnia 2013-10-04

 

 

 

Nr RIZ.272.11.2013

 

                                  

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac w zakresie  wyceny nieruchomości.

 

           

 Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „WYCENA NIERUCHOMOŚCI  Grażyna Kruk”
Os. Stare Sady 13/17  98-300 Wieluń.

 

Cena za całość zamówienia: 7 410 zł brutto.

 

Pozostałe oferty:

Pracownia Terenowa Joanna Sikorska ul. Dekabrystów 7/4   45-061 Opole

 

Cena za całość zamówienia: 20 308 zł brutto.

 

Starosta Oleski

Jan Kus

 

Powiat Oleski                                                                                                                    Olesno, dnia 2013-09-27

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

POWIAT OLESKI

uL. PIELOKA 21

46-300 OLESNO

 

tel. (+48 34) 3597833, 35, 37

fax. (+48 34) 3597845

 

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w zakresie  wyceny nieruchomości.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie prac w zakresie  wyceny nieruchomości w następujących asortymentach:

 

Nazwa asortymentu

Planowana liczba zleceń

 

 

Wycena  nieruchomości niezabudowanej (gruntowej), w celu sprzedaży bądź ustanowienia użytkowania wieczystego.

 

3

 

 

Wycena nieruchomości  zabudowanej (gruntowej
i budynkowej) w celu sprzedaży bądź ustanowienia użytkowania wieczystego.

 

1

 

 

Wycena lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym obejmująca sporządzenie inwentaryzacji budowlanej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego , w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu – cena za lokal

 

1

 

 

Wycena nieruchomości niezabudowanej w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu lub ich aktualizacji.

 

3

 

 

Wycena nieruchomości zabudowanej w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu lub ich aktualizacji.

 

1

 

 

Określenie wartości nieruchomości  w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub ich aktualizacji.

 

8

 

 

Określenie wartości nieruchomości  zajętych pod drogi publiczne celem ustalenia wartości odszkodowania.

 

6

 

 

Określenie wartości wywłaszczonych lub nabytych z mocy samego prawa  nieruchomości  niezabudowanych celem ustalenia wartości odszkodowania.

 

5

 

 

Określenie wartości wywłaszczonych lub nabytych z mocy samego prawa  nieruchomości  zabudowanych celem ustalenia wartości odszkodowania.

 

1

 

 

Określenie wartości nieruchomości wywłaszczonej podlegającej zwrotowi oraz waloryzacja wypłaconego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia.

 

2

 

 

Określenie wartości prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

3

 

 

Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

3

 

 

Razem

-

 

       

 

 

III.    OFERENT

Podmiot realizujący zamówienie winien posiadać  lub dysponować osobami posiadającymi:

-   uprawnienia w zakresie  wyceny nieruchomości wykonawcy bądź osoby bezpośrednio zatrudnione przy realizacji zamówienia- KSEROKOPIĘ UPRAWNIEŃ NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  Przedmiot i termin wykonania danej wyceny Zamawiający każdorazowo  przekaże Oferentowi odrębnym zleceniem

 

V. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienie.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przesłana do dnia 03.10.2013 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:

1.     poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,

2.     faksem na nr: 34 359 78 45,

3.     poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

„OFERTA –WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

 

4.     Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.

5.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Punktacja za cenę:

                                

                                

Ocena punktowa = cena minimalna  x 100%

                                 cena badana

                                                    

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

               

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie http://www.bip.powiatoleski.pl

 

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

-   Mariusz Chlebowski (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 3504131 oraz adresem e-mail: geodezja@powiatoleski.pl
- Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

1.    Wzór formularza ofertowego. -