Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

Strona archiwalna

 

DOCXZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY2013.docx (15,22KB)


Załącznik do Uchwały Nr 96/246/13
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 września 2013 r.

 

 

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaje zadań w OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

 

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

  1. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych odbywających się na terenie powiatu, w  tym dla osób niepełnosprawnych;
  2. organizacja zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego odbywających się na terenie Powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych;

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2013 roku w poszczególnych OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w roku 2013 wynosi: - 5000,00 zł, w tym:

  • na zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu - 5000,00 zł.

 

2. Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego może wynosić maksymalnie 5000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Uchwała Nr 96/244/13 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 września 2013 r W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU.

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

3. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXII/170/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

7. Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

9. Zarząd Powiatu w Kluczborku przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2013 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.

3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu oleskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2013 roku, do godz. 12.00.

2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

4. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs ofert: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI – 2013”.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty określonej jako termin składania ofert.

2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:

  • informację o liczbie zgłoszonych ofert,
  • nazwy podmiotów i zadań,
  • uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
  • proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadań.

4. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie wchodzą

przedstawiciele Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne;

d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.

7. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2012 roku.

1. W 2012 roku Zarząd Powiatu w Oleśnie przeznaczył 3000,00 zł z budżetu powiatu oleskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych.

PLIKI DO POBRANIA:

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-formularz.doc (108,50KB)

PDFOTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.pdf (291,01KB)