Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

logotyp_cz-b_738.jpeg

 

Ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ogłasza nabór na 2014 rok dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych do udziału w w/w  projekcie.

            Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.  Rekrutacja w 2014 roku dotyczy następujących grup beneficjentów, zamieszkałych w powiecie oleskim w wieku 15-64 lat:

1)       20 pracujących osób niepełnosprawnych,

2)      5 dzieci (młodzieży)  z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat,

3)      5 usamodzielnianych  wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

4)       13 osób niepełnosprawnych, powyżej 18 roku życia, nieaktywnych zawodowo,                 

5)      10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.

Każda grupa będzie objęta innym wsparciem:

1)      pracujące osoby niepełnosprawne wezmą udział w 8-dniowym wyjeździe rehabilitacyjnym z psychologiem, kursie komputerowym lub innym  i grupowym poradnictwie prawnym, doradztwie zawodowym;

2)      dla dzieci z rodzin zastępczych zaplanowano szkolenia/kursy rozszerzające umiejętności zawodowe (np. kursy obsługi kas fiskalnych, grafiki komputerowej, bukieciarstwa, kosmetyczny i in.), poradnictwo prawne i psychologiczne, doradztwo zawodowe;

3)      dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze: 7-dniowy wyjazd szkoleniowy z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego, poradnictwo prawne;

4)      dla osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo zostaną zorganizowane kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe - dostosowane do  ich potrzeb i możliwości, turnus rehabilitacyjny z socjalnym poradnictwem grupowym, poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe;

5)      dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i mowy: 10-dniowy wyjazd rehabilitacyjny z warsztatami psychologicznymi, poradnictwo prawne.

Dla wszystkich w/w grup – szkolenie z I Pomocy.

     Warunkiem wpisu na listę kandydatów na uczestników do projektu jest złożenie do dnia 31 stycznia 2014 roku  dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)  w Oleśnie przy ul. Konopnickiej 8 lub w Biurze Koordynatora Projektów w Oleśnie, przy ul. Dębowej 3 (Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących):

1.      formularza zgłoszeniowego,

  1. potwierdzonej kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).           

      Kwalifikowanie do udziału będzie przeprowadzała komisja kwalifikacyjna po zamknięciu naboru. Każda zgłoszona osoba zostanie zawiadomiona o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu nie będzie decydowała kolejność zgłoszenia, lecz  kryteria związane z oceną potrzeb kandydatów oraz niepełnosprawnością*Pierwszeństwo w kwalifikowaniu osób niepełnosprawnych będą miały osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), nieaktywne zawodowo (nieaktywność zawodowa nie dotyczy pracujących osób niepełnosprawnych), a  wśród nich osoby nie biorące do tej pory udziału w projekcie, nie objęte wsparciem instytucjonalnym (spoza WTZ, ŚDS, DPS i in.), przy zachowaniu równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Wśród osób powracających do projektu – będzie obowiązywała zasada okresu udziału w projekcie. Osoby, które wcześniej zakończyły udział będą miały pierwszeństwo przed osobami objętymi wsparciem w projekcie w późniejszym czasie. W edycji projektu na  2014 rok  szczególnie zapraszamy osoby   w kategorii wiekowej  od 15-30 roku życia.

 

DOC2014 - formularz zgłoszeniowy.doc (94,00KB)

 

plakat_wykorzystaj_2014-mały.jpeg