Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE STAROSTY OLESKIEGO - o zatwierdzeniu decyzją znak: OŚR.6162.1.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

                                                                                               Olesno, dnia 17 stycznia 2014 r.

OŚR.6162.1.2014                                   

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

 

Na podstawie art. 43, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a-c,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

informuję

o zatwierdzeniu decyzją znak: OŚR.6162.1.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych: Wachów, Broniec, Borki Małe, Borki Wielkie, Leśna, Grodzisko, Sowczyce, Świercze, Stare Olesno, Łowoszów, Boroszów, Kucoby, Wysoka, Bodzanowice i Kolonia Łomnicka w gminie Olesno na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.”

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z przyjętymi Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla ww. obrębów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 w pokoju nr 4, w godzinach pracy urzędu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1235), projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Informację o wyłożeniu projektu UPUL podano do publicznej wiadomości dnia 05 listopada 2013 r. na okres 21 dni. W tym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 11.12.2013 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 04.12.2013 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów. Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznej wiadomości w okresie od 17 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Plik do pobrania:

DOCdecyzja zatwierdzająca.doc (34,00KB)

PDFoczywista pomyłka.pdf (164,14KB)