Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - usługi geodezyjne i kartograficzne

Wybór oferty

W przetargu nieograniczonym nr 1/PN/2014 z dnia 2014-02-05 na „wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu ustalenia granic pasa drogowego” złożono 8 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Usługi Geodezyjne Marcin Krzyszkowski, 45-371 Opole, ul. Orląt Lwowskich 17/5, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaproponowała najniższą cenę (wg wzoru podanego w punkcie 12 SIWZ).

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

(Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania 40 000 zł – pozycja wartość oferty jest odpowiednikiem punktacji, ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z punktem 12 SIWZ).

                     Czynność / Nazwa firmy

Geopomiar
Jacek Marek

Marcin Krzyszkowski

Prrzedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

Geodezja Koniczny, Sendal, Kurzawa

OPTIMUM Adam Janowski

GEOTOP Zbigniew Włodarski

Krzysztof Krzyszkowski

Landgeo Piotr Będkowski

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – pierwsza działka

1320

1469,85

1600

1500

1230

1599

1535

2460

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – każda następna działka

340

300

800

800

615

369

319,8

615

Weryfikacja użytku gruntowego poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i złożenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

550

30

400

500

369

369

250

300

Stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt podziału

620

100

150

160

104,55

246

270

10

Wartość oferty = [cena jednostkowa za „Sporządzenie projektu podziału nieruchomości – pierwsza działka”] * 35 + [cena jednostkowa za „Sporządzenie projektu podziału nieruchomości – każda następna działka”] * 35 +  [cena jednostkowa za „Weryfikację użytku gruntowego”] * 10 + [cena jednostkowa za „Stabilizację punktów granicznych znakami granicznymi”] * 20

76 000,00

64 244,75

91 000,00

88 700,00

70 356,00

77 490,00

72 818,00

110 825,00

 

Lista firm które złożyły oferty:

 1. Usługi Geodezyjne Marcin Krzyszkowski, ul. Orląt Lwowskich 17/5, 45-371 Opole
 2. GEOPOMIAR Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Jacek Marek, 42-261 Starcza, ul. Szkolna 18
 3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o., ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa
 4. Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna „GEODEZJA” s.c. Konieczny & Sendal & Kurzawa, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 12
 5. OPTIMUM Adam Janowski, 46-250 Wołczyn, Plac Partyzantów 4 B/6
 6. PPHU „GEOTOP” Zbigniew Włodarski, ul. Dworcowa 13, 46-300 Olesno
 7. Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Krzyszkowski, 45-368 Opole, ul. Ozimska 71/6
 8. „LANDGEO” Piotr Bedkowski, 46-022 Zawada, ul. Klonowa 21/3        

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług geodezyjnych i kartograficznych:

Ustalenie granic działek wchodzących w skład pasa drogowego z nieruchomościami sąsiadującymi, dokonanie ich podziału oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.)

Jeżeli działka znajduje się w całości w granicach pasa drogowego i nie wymaga podziału to należy dokonać weryfikacji użytku gruntowego poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i złożenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

W ramach prac podziałowych wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- projekt podziału nieruchomości

- stabilizację punktów granicznych znakami granicznymi po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt podziału

Usługi będą zlecane na bieżąco przez Zamawiającego.

Szacowany udział procentowy w zależności od rodzaju wykonywanych usług jest następujący:

Czynność

Szacowany udział procentowy (ilość czynności do wykonania)

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – pierwsza działka

35%

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – każda następna działka

35%

Weryfikacja użytku gruntowego poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i złożenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

10%

Stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt podziału

20%

Usługa

CPV: 74274300-0 Usługi badań katastralnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zlecanych usług:

4 miesiące od otrzymania zlecenia w przypadku konieczności dokonania podziału

2 miesiące od otrzymania zlecenia w przypadku gdy nie ma konieczności wykonania podziału

2 miesiące od otrzymania zlecenia w przypadku wykonywania stabilizacji punktów granicznych

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 5.02.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-01-27

Załączniki: