Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

logotyp_cz-b_738.jpeg

 

Olesno, 03.02.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr PCPR.EFS.oferty/1/2014

I. Zamawiający.                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

e-mail:

www. bip.powiatoleski.pl

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie  3 specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa oraz tłumacza języka migowego w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ. Poniżej opis zakresu   zadań dla w/w specjalistów:
 1. Doradca zawodowy: przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla  ok. 20 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, w tym niepełnosprawnych intelektualnie  w ilości 38 godz.  dydaktycznych (45 min.) oraz 1 spotkania grupowego (3 godz. dydaktyczne) dla ok. 20 pracujących osób niepełnosprawnych. Łącznie 41 godz. dydaktycznych. Doradztwo będzie realizowane w ustalonych terminach  i godz., dostosowanych do możliwości uczestników (ok. 12-15 spotkań po 2-5 godz. dydaktycznych). Tematyka doradztwa będzie obejmować diagnozę barier, deficytów oraz predyspozycji osób niepełnosprawnych związanych z zatrudnieniem.  Wymagane kwalifikacje doradcy: wykształcenie kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz przynajmniej 1-roczne doświadczenie w pracy zawodowej (w tym z osobami niepełnosprawnymi);
 2. Psycholog: prowadzenie psychologicznego poradnictwa specjalistycznego dla beneficjentów w/w projektu: osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat oraz pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, łącznie dla ok. 30 osób,  w ilości 24 godz. dydaktyczne (45 min.). Poradnictwo psychologiczne będzie dotyczyło m.in. diagnozy barier, deficytów życiowych oraz predyspozycji i oczekiwań w/w osób. Indywidualne potrzeby w zakresie poradnictwa zostaną doprecyzowane po wcześniejszych warsztatach psychologicznych. Wymagane kwalifikacje psychologa: wyższe wykształcenie kierunkowe  oraz przynajmniej 1-roczne doświadczenie w pracy zawodowej (w tym z osobami niepełnosprawnymi);
 3.   Tłumacz języka migowego: praca z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy  we wszystkich formach wsparcia organizowanych dla 10 uczestników projektu (w spotkaniach związanych z rekrutacją, w spotkaniach informacyjnych, w grupowym i indywidualnym poradnictwie prawnym) – łącznie ok. 24 godz. zegarowe. Uwaga: usługa tłumacza języka migowego będzie rozszerzona o dodatkową pracę i udział w 10-dniowym wyjeździe rehabilitacyjnym z warsztatami psychologicznymi - 8 godz., zegarowych, polegającej na stałej obecności  z grupą podczas pobytu w ośrodku, rehabilitacji i warsztatów psychologicznych. Koszty przejazdu i pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym pokrywa Zamawiający.  Termin wyjazdu (wstępnie planowany na m-c kwiecień/maj) będzie ustalony po przeprowadzeniu rekrutacji i dostosowaniu go do sytuacji osób niepełnosprawnych. Wymagana dyspozycyjność tłumacza we współpracy z Biurem Koordynatora Projektów, (kontakt bezpośredni – oczekiwany do 1 godz. po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego).  Wymagane kwalifikacje tłumacza - wykształcenie kierunkowe w zakresie polskiego języka migowego na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym ( w tym  szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej z polskim językiem  migowym ) oraz przynajmniej 1-roczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
 2. KOD CPV:

85312320-8

 Usługi doradztwa

III. Terminy i sposób wykonania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji usługi doradcy zawodowego i psychologa od 01.07.2014 r. – 30.11.2014 r., a tłumacza języka migowego od 17.02.2014r. do 30.11.2014r. Poradnictwo/doradztwo/usługa tłumacza będzie  odbywać się w PCPR (usługa tłumacza także na wyjeździe): w godz. dostosowanych do harmonogramu innych zajęć uczestników projektu oraz do ich możliwości, po uzgodnieniu terminów z Biurem Koordynatora Projektów PCPR (w godz. przed i popołudniowych). Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby godz. w/w usług w zależności od potrzeb uczestników wynikających z realizacji projektu.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Podpisane oferty należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, do dnia 11.02.2014 r. do godziny 15:00 (pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia w pracy zawodowej w tym z osobami niepełnosprawnymi.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert - Cena (100 %) za poszczególne zadanie częściowe – dotyczy zamówienia częściowego nr 1 i 2. W przypadku zamówienia częściowego nr 3 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą sumą cen (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie zadania częściowego.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona wg następującego wzoru.

(n : w) x 10 punktów

gdzie:

n      – najniższa wartość cenowa ofert złożonych w postępowaniu,

w     –  cena badanej oferty,

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w Biurze Koordynatora Projektów  Zamawiającego w Oleśnie, przy ul. Dębowej 3:  tel./fax  34 350 54 35; e-mail:
 2.  Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

 

      Dyrektor PCPR

    mgr Elżbieta Hadaś

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (80,50KB)

DOC1.2 oswiadczenie.doc (77,50KB)

 

 

Olesno, dn. 13.02.2014 r.

Nr PCPR.EFS.oferty/1/2014

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Zatrudnienie specjalistów w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.
 2. Termin składania ofert upłynął w dniu 11.02.2014 r. o godzinie 15.00.
 3. Słownik cpv: 85312320-8 – usługi doradztwa
 4. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęły następujące ważne oferty (w podziale na zadania częściowe):

Zadanie częściowe nr 1 – doradca zawodowy

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Edyta Rabenda – Hryniewicka, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 3/29

2

Ewa Bańkowska – Brzęczek, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 11/5

Zadanie częściowe nr 2– psycholog

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Poradnictwo Psychologiczne KORAB Anna Włodarczyk

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 20/1

Zadanie częściowe nr 3 – tłumacz języka migowego

Lp.

Nazwa wykonawcy

1

Gabriela Olejnik, os. Energetyk 15d/4, 46-081 Dobrzeń Wielki

2

Joanna Lech, ul. Sądowa 1/21, 46-300 Olesno

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania zostały wybrane następujące oferty tj.:

Lp.

Zadanie częściowe

Nazwa wykonawcy

Punkty

1

Doradca zawodowy

Edyta Rabenda – Hryniewicka

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 3/29

10

 

2

Psycholog

Poradnictwo Psychologiczne KORAB

Anna Włodarczyk

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 20/1

10

3

Tłumacz języka

 migowego

Joanna Lech

46-300 Olesno, ul. Sądowa 1/21

10

 

 

Dyrektor PCPR

 

Elżbieta Hadaś