Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 2/PN/2014 z dnia 2014-03-03 na Modernizację DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900  złożono 7 ważnych oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

739 683,92 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

700 480,20 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

794 595,25 zł

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

822 534,35 zł

P.H.U. „OLS” Adam Benski, 42-700 Lubliniec, ul. P.Stalmacha 32

797 014,88 zł

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

812 117,76 zł

PHU „RAD-TOM” Tomasz Jadach, 42-284 Herby, ul. Zielona 11

718 942,13 zł

 

 

UWAGA - zamieszczono "Wyjaśnienie nr 2" i dokonano zmian w przedmiarze robót:

PDFWyjaśnienie nr 2.pdf (56,77KB)

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (73,43KB)

PDFPRZEDMIAR Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki – Jaworek km 0+000 – 1+900.pdf (64,44KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900 obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Roboty pomiarowe – 1 900 mb

2. Roboty ziemne i rozbiórkowe: zdjęcie humusu z pobocza (3 480 m2), roboty ziemne (2 510 m3), rozebranie krawężników (320 m), rozebranie chodnika (19,2 m2), rozebranie barier stalowych (24 m), rozebranie przepustów rurowych (45 m3).

3. Krawężniki i obrzeża: krawężniki betonowe 15x30 cm (320 m), obrzeża betonowe 30x8 cm (160 m)

4. Odwodnienie: obudowa wylotów przepustów  (20 m3), przepusty rurowe okularowe 2 x fi 120 cm (22 m), studzienki ściekowe fi 500 mm (4 kpl), rurociąg fi 150 mm (16 m)

5. Podbudowy: podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna  gr. 25 cm (120 m2), warstwa górna gr. 15 cm (60 m2), warstwa górna gr. 10 cm (192 m2), warstwa dolna gr. 20 cm (48 m2)

6. Nawierzchnia chodnika i zjazdów: chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (192 m2), chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (48 m2)

7. Nawierzchnia jezdni: nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 6 cm – warstwa wiążąca na przepustach (60 m2), nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 4 cm – warstwa wiążąca (10 050 m2), nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – warstwa ścieralna (9 860 m2)

8. Pobocza: pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm (3 480 m2)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne stalowe (24 m), poręcze mostowe (10 m)

10. Oznakowanie pionowe i poziome: znaki pionowe (18 szt.), oznakowanie poziome grubowarstwowe (12 m2)

CPV:      

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,                

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 15 maja do 15 sierpnia 2014

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 30 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 3.03.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-02-13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWyjaśnienie nr 2.pdf (56,77KB)

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (73,43KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (76,86KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,00KB)

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,09KB)

PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (24,91KB)

XLSHarmonogram rzeczowo-finansowy.xls (35,00KB)

DOCOferta_druk.doc (37,50KB)

PDFOferta_druk.pdf (43,03KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (52,83KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,01KB)

PDFPRZEDMIAR Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki – Jaworek km 0+000 – 1+900.pdf (64,44KB)

PDFSpecyfikacja techniczna JAWOREK.pdf (2,51MB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (95,31KB)

 

Dokumentacja projektowa:

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Orientacja.jpeg (323,83KB)

PDFModernizacja DP nr 1928 O Orientacja.PDF (1,48MB)

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 1.jpeg (36,79KB)

PDFModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 1.pdf (1,80MB)

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 2.jpeg (21,62KB)

PDFModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 2.pdf (1,10MB)

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.jpeg (98,22KB)

PDFModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.pdf (200,87KB)

JPGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.jpg (0)

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 2.jpeg (105,51KB)

PDFModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 2.PDF (431,63KB)

PDFOPIS TECHNICZNY Modernizacja DP 1928 O Rudniki-Jaworek.pdf (229,39KB)