Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg - Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 2/PN/2014 z dnia 2014-03-03 na Modernizację DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900  złożono 7 ważnych oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

739 683,92 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

700 480,20 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

794 595,25 zł

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

822 534,35 zł

P.H.U. „OLS” Adam Benski, 42-700 Lubliniec, ul. P.Stalmacha 32

797 014,88 zł

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

812 117,76 zł

PHU „RAD-TOM” Tomasz Jadach, 42-284 Herby, ul. Zielona 11

718 942,13 zł

 

 

UWAGA - zamieszczono "Wyjaśnienie nr 2" i dokonano zmian w przedmiarze robót:

PDFWyjaśnienie nr 2.pdf

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf

PDFPRZEDMIAR Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki – Jaworek km 0+000 – 1+900.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900 obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Roboty pomiarowe – 1 900 mb

2. Roboty ziemne i rozbiórkowe: zdjęcie humusu z pobocza (3 480 m2), roboty ziemne (2 510 m3), rozebranie krawężników (320 m), rozebranie chodnika (19,2 m2), rozebranie barier stalowych (24 m), rozebranie przepustów rurowych (45 m3).

3. Krawężniki i obrzeża: krawężniki betonowe 15x30 cm (320 m), obrzeża betonowe 30x8 cm (160 m)

4. Odwodnienie: obudowa wylotów przepustów  (20 m3), przepusty rurowe okularowe 2 x fi 120 cm (22 m), studzienki ściekowe fi 500 mm (4 kpl), rurociąg fi 150 mm (16 m)

5. Podbudowy: podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna  gr. 25 cm (120 m2), warstwa górna gr. 15 cm (60 m2), warstwa górna gr. 10 cm (192 m2), warstwa dolna gr. 20 cm (48 m2)

6. Nawierzchnia chodnika i zjazdów: chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (192 m2), chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (48 m2)

7. Nawierzchnia jezdni: nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 6 cm – warstwa wiążąca na przepustach (60 m2), nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 4 cm – warstwa wiążąca (10 050 m2), nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – warstwa ścieralna (9 860 m2)

8. Pobocza: pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm (3 480 m2)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne stalowe (24 m), poręcze mostowe (10 m)

10. Oznakowanie pionowe i poziome: znaki pionowe (18 szt.), oznakowanie poziome grubowarstwowe (12 m2)

CPV:      

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,                

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 15 maja do 15 sierpnia 2014

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 30 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 3.03.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-02-13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFWyjaśnienie nr 2.pdf

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf

PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

XLSHarmonogram rzeczowo-finansowy.xls

DOCOferta_druk.doc

PDFOferta_druk.pdf

PDFOświadczenie art22.pdf

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf

PDFPRZEDMIAR Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki – Jaworek km 0+000 – 1+900.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna JAWOREK.pdf

PDFUMOWA_wzór.pdf

 

Dokumentacja projektowa:

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Orientacja.jpeg

PDFModernizacja DP nr 1928 O Orientacja.PDF

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 1.jpeg

PDFModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 1.pdf

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 2.jpeg

PDFModernizacja DP nr 1928 O Plan sytuacyjny 2.pdf

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.jpeg

PDFModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.pdf

JPGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 1.jpg

JPEGModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 2.jpeg

PDFModernizacja DP nr 1928 O Przekrój konstrukcyjny 2.PDF

PDFOPIS TECHNICZNY Modernizacja DP 1928 O Rudniki-Jaworek.pdf

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  13-02-2014 14:05
  przez: Roman Jokiel
 • zmodyfikowano:
  07-03-2014 13:39
  przez: Roman Jokiel
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 3674
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl