Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Dostawa rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Strona archiwalna

 

   

                                                      Olesno, dnia 2014-02-21

 

Nr RIZ.272.2.2014

 

                                                           ZAWIADOMIENIE                                                                                             

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wykupem starego urządzenia Oce TOS 300 rok prod. 2005 (urządzenie sprawne, w dobrym stanie technicznym)

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie przesyła zawiadomienie  o wyniku postępowania dostawę rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Canon Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba
Daimlera 2,  02-460 Warszawa – punktacja 1,000

Pozostałe oferty:

DKS Sp. z o.o. 80-180 Kowale ul. Energetyczna 15 Oddział Wrocław – punktacja 0,967.

 

                                                                                                                                            Jan Kus

                                                                                                                                        Starosta Oleski

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Olesno, dnia 2014-02-19

 

Nr RIZ.272.2.2014

 

 

                                               WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wykupem starego urządzenia Oce TOS 300 rok prod. 2005 (urządzenie sprawne, w dobrym stanie technicznym)

 

Pyt.1: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia posiadającego polskojęzyczny dotykowy panel operatorski, który umożliwia wygodne korzystanie z urządzenia tak samo, jak panel wielodotykowy? Panel wielodotykowy jest rozwiązaniem bardzo rzadko występującym w tego typu rozwiązaniach i nie pociąga za sobą poprawy obsługi w stosunku do panela dotykowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenie wyposażonego w dotykowy panel operatorski w miejsce wielodotykowego panelu, o ile ten dotykowy panel operatorski umożliwi przeglądanie , pomniejszanie i powiększanie na min zeskanowanych dokumentów w celu oceny jakości skanowania na urządzeniu, a nie dopiero na stanowiskach pracy, będących lokalizacją zeskanowanych dokumentów.

 

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wyposażonego w HDD o mniejszej pojemności, no. 160 GB? Nie zmienia to zasadniczo funkcjonalności urządzenia, ponieważ na dysku 160 GB zmieści się ponad 100 000 zeskanowanych map, a ponadto większość skanów przesyłana jest do folderów użytkowników. Podawanie coraz większej pojemności dysków twardych jest ekonomicznie nieuzasadnione i prowadzi do ograniczenia dostępu wielu bardzo dobrych, szybkich i wydajnych systemów wielkoformatowych.

             Odp.:  Ze względu na specyfikę skanowanych i drukowanych dokumentów oraz specyfikę pracy PODGiK wymagania zamawiającego określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi stawianymi urządzeniu zatem pomniejszanie parametrów pojemności HDD i RAM oraz powrotu urządzenia ze stanu spoczynku do stanu gotowości nie będzie uznane przez zamawiającego za spełnienie wymogów SWIZ.

 

Pyt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia wyposażonego w pamięć RAM o mniejszej wielkości, np. 1 GB? Niższa pamięć RAM, która jest w naszych urządzeniach nie zmienia faktu, że są to jedne z najszybszych i najwydajniejszych urządzeń na rynku.

Odp.: Ze względu na specyfikę skanowanych i drukowanych dokumentów oraz specyfikę pracy PODGiK wymagania zamawiającego określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi stawianymi urządzeniu zatem pomniejszanie parametrów pojemności HDD i RAM oraz powrotu urządzenia ze stanu spoczynku do stanu gotowości nie będzie uznane przez zamawiającego za spełnienie wymogów SWIZ.

 

Pyt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia, które ma czas uzyskania wydruku ze stanu uśpienia /spoczynku maszyny zamiast „nie przekraczającym 1 minuty” -82s? Specyfika pracy urządzeń wielkoformatowych w ODGiK nie wymaga aż tak skrupulatnego przestrzegania czasu gotowości urządzenia do wydruku/ kopii- to są niewielkie rozbieżności.

Odp.: Ze względu na specyfikę skanowanych i drukowanych dokumentów oraz specyfikę pracy PODGiK wymagania zamawiającego określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi stawianymi urządzeniu zatem pomniejszanie parametrów pojemności HDD i RAM oraz powrotu urządzenia ze stanu spoczynku do stanu gotowości nie będzie uznane przez zamawiającego za spełnienie wymogów SWIZ.

 

                                                                                                         

     Lidia Zientek

                                                                                          Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju,

        I                   nwestycji i Zamówień Publicznych

 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Olesno: Dostawa rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie
Numer ogłoszenia: 52702 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wykupem starego urządzenia Oce TOS 300 rok prod. 2005 (urządzenie sprawne, w dobrym stanie technicznym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Minimum 3 wykonane dostaw w zakresie niezbędnym do spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - formularz rzeczowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 2) działania siły wyższej; b) polepszenia parametrów technicznych dostawy; c) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 11:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie