Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont cząstkowy masą bitumiczną z wycinaniem krawędzi jezdni

WYBÓR OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ogłasza wyniki przetargów nieograniczonych z dnia 2014-03-04:

 • W przetargu nieograniczonym nr 3/PN/2014 na „wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco bez wycinania krawędzi” złożono 3 ważne oferty. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która zaproponowała najniższą cenę brutto za każdą tonę wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej w wysokości 430,50 zł/tonę.
 • W przetargu nieograniczonym nr 4/PN/2014 na „wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi” złożono 4 ważne oferty. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która zaproponowała najniższą średnią cenę brutto za każdy m2 wykonanego remontu cząstkowego w wysokości 45,51 zł/m2.

 

Poniżej przedstawiono tabelę wszystkich oferowanych cen:

Firma

Remonty bez wycinania

Remonty z wycinaniem

do 2 m2

od 2 do 20 m2

pow. 20 m2

Średnia

LARIX

442,61 zł/t

52,27 zł/m2

49,07 zł/m2

43,75 zł/m2

48,36 zł/m2

PUH DOMAX

 -

610,00 zł/m2

495,00 zł/m2

460,00 zł/m2

521,67 zł/m2

TOMBUD

430,50 zł/t

36,90 zł/m2

56,58 zł/m2

43,05 zł/m2

45,51 zł/m2

REMOST

449,00 zł/t

38,00 zł/m2

60,00 zł/m2

46,00 zł/m2

48,00 zł/m2

Lista firm: 

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
 2. PUH DOMAX, Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40
 4. REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j. 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem – oblaniem (po ułożeniu masy) krawędzi asfaltem. Całość zamówienia obejmuje wyremontowanie od 500 do 4000 m2 (średnia grubość  5 cm) nawierzchni na drogach powiatowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6            Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 15 marca do 30 listopada 2014

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco w ilości – co najmniej 200 t. wbudowanej masy (lub 2000 m2 remontów cząstkowych).

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 4.03.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-02-17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,09KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,00KB)

PDFOferta_druk.pdf (40,99KB)

DOCOferta_druk.doc (36,50KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (60,02KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (63,93KB)

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (137,32KB)

PDFUMOWA_wzór.pdf (53,57KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,01KB) 

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)