Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg - remont grysami i emulsją

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2014 z dnia 2014-03-07 na „na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu sprzętu typu „patcher” złożono 6 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert.

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

239,85 zł/t

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

389,00 zł/t

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

248,46 zł/t

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5

252,15 zł/t

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

334,07 zł/t

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k,

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

356,70 zł/t

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu sprzętu typu „patcher”. Zamówienie obejmuje wbudowanie 150 do 400 ton mieszanki grysowo-emulsyjnej na drogach powiatowych zgodnie z dyspozycjami zamawiającego.

Temperatura powietrza podczas wykonywania remontu musi być wyższa niż 100C. Wykonawca przed dokonaniem odbioru zobowiązany jest do uprzątnięcia luźnego grysu.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6            Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Od 1 kwietnia do 31 października 2014 zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera typu „patcher”, w ilości co najmniej 800 t mieszanki grysowo-emulsyjnej.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 7.03.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-02-19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc

PDFOferta_druk.pdf

DOCOferta_druk.doc

PDFOświadczenie art22.pdf

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

PDFUMOWA_wzór.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2014
  przez: Roman Jokiel
 • opublikowano:
  19-02-2014 09:16
  przez: Roman Jokiel
 • zmodyfikowano:
  11-03-2014 09:16
  przez: Roman Jokiel
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 2177
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl