Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY - starszy referent do spraw kadr i płac - Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

Strona archiwalna

 

PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU - ZPE-DBRODZIEŃ.pdf (24,97KB)


DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

starszy referent do spraw kadr i płac
/nazwa stanowiska pracy/

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum 2.letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word, Outlook,
  2. umiejętność obsługi program PŁATNIK,
  3. znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
  4. znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  5. znajomość prawa oświatowego,
  6. dobra organizacja pracy w zespole,
  7. dobra organizacja pracy,
  8. dokładność i skrupulatność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. sporządzanie list płac,
  2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcja kancelaryjną i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacji kadrowo-płacowej,
  3. sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,
  4. przygotowywanie umów i innych dokumentów kadrowych,
  5. sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON, US,
  6. sporządzanie przelewów i wystawianie faktur,
  7. wykonywanie czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej, obsługą ZFŚS.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. oryginał kwestionariusza osobowego;
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
  7. oświadczenie o niekaralności;
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  10.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9.03.2014 godz. 15.00.

na adres:   Zespół Placówek Edukacyjnych ul. Piastowska 35 46-380 Dobrodzień    

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w dniu 10.03 b.r. o godz. 10.00.     

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatoleski.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 034 3575248

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatoleski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 35 w Dobrodzieniu w terminie do dnia 28 03 2014 r.