Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Radłów, Rudniki i Gorzów Śląski.

Strona archiwalna

 


Powiat Oleski                                                                                                                    Olesno, dnia 2014-03-14
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

POWIAT OLESKI
uL. PIELOKA 21
46-300 OLESNO

 

tel. (+48 34) 3597833, 35, 37
fax. (+48 34) 3597845

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Radłów, Rudniki i Gorzów Śląski.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 1. OFERENT

Podmiot realizujący zamówienie winien wykazać się posiadaniem  wiedzy i doświadczenia – wykonanie minimum dwóch prac polegających na   sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasu dla powierzchni co najmniej 500 ha każda,

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do dnia 31 sierpnia 2014r. należy wyłożyć plany w gminach

V. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana do dnia 28.03.2014 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„OFERTA –LASY 2014”

 1. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Punktacja za cenę:

 

Ocena punktowa = cena minimalna  x 100%

                                 cena badana

                                                     

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

               

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

-   Małgorzata Magierska (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 3597835 wew. 104 oraz adresem e-mail: srodowisko@powiatoleski.pl
- Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.   
 2. Opis przedmiotu zamówienia.  
 3. Projekt umowy.