Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu

Strona archiwalna

 

 

Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 64305 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 21 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 13 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 22 osób. 3.2 W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1) ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w górach Sudetach, usytuowany na równym terenie - nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 15 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników wyjazdu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka; 2) zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych (wyjątkowo w 3-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym, w jednym obiekcie (blisko siebie); 3) w cenie należy uwzględnić organizację warsztatów psychologicznych dla 21 pracujących osób niepełnosprawnych (w 2 podgrupach) z dostępem do sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny (2 x 8 godz. zegarowych - w rozbiciu na min. 3 dni: po 2 - 3 godz. zegarowe każdego dnia). Łącznie 16 godz. zegarowych warsztatów, psycholog musi posiadać wymagane kwalifikacje (studia kierunkowe) i minimum 1- roczne doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Program warsztatów z psychologiem powinien uwzględniać: autodiagnozę - rozpoznawanie własnych zasobów, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, pokonywania barier w komunikowaniu się i podnoszenia własnej wartości; 4) dostęp do sali, w której będą odbywać się spotkania grupy z pracownikiem socjalnym (9 godz. lekcyjnych); 5) organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne), zwiedzanie okolicy oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 1 wyjście na imprezę kulturalną (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową) z przewodnikiem, a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej; 6) wyżywienie - minimum 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety): śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwudaniowy z deserem i kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka) i napoje chłodzące w czasie warsztatów; 7) wyjazd powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć obiadem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik otrzyma suchy prowiant na czas podróży powrotnej, 8) przed zawarciem umowy - dołączenie szczegółowego programu warsztatów psychologicznych z określeniem proponowanych tematów zgodnych z zagadnieniami wym. w cz. 3.2, pkt 3 w konkretnych dniach i godzinach. 3.3 Wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną zweryfikowane przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu wyjazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla dysfunkcji wymienionych w siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Formularz ofertowy; 7. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 8. Propozycja szczegółowego (rozpisanego godzinowo na każdy dzień) programu oferty kulturalno - oświatowej (K-O), zgodnie z opisem w cz. 3.2, pkt 5. W programie należy uwzględnić czas na warsztaty z psychologiem, zajęcia z pracownikiem socjalnym i zwiedzanie atrakcji turystycznych w okolicy. Z uwagi na niepełnosprawność uczestników, program nie może składać się wyłącznie z propozycji wymagających dobrej kondycji fizycznej (np. z turystyki górskiej, czy zajęć sportowych); 9. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych i o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Szczegółowy programu K-O - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W następujących przypadkach: 1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) losowych (uzasadnionych np. chorobą) nie zgłoszenie się lub przerwanie wyjazdu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności uczestnika.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

ZIPdokumentacja przetargowa (267,42KB)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64305 - 2014 data 26.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, fax. 34 359 73 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: 3.2 W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1) ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w górach Sudetach, usytuowany na równym terenie - nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3.2 W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1) ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w Polskich górach, usytuowany na równym terenie - nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 02.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: 07.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

Olesno, dn. 31.03.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.2.2014

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr PCPR.EFS.ZP.2.2014 pt.: Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z koniecznością rozszerzenia obszaru lokalizacji ośrodka, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, Zamawiający informuje, że zmianie ulega pierwsze zdanie § 3 pkt 3.2 ppkt 1

Jest :

„ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w górach Sudetach, usytuowany na równym terenie – nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych”.

Ma być:

„ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w Polskich górach, usytuowany na równym terenie – nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych”.

W związku w/w zmianą Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 07.04.2014 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

73429 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64305 - 2014 data 26.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, fax. 34 359 73 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 21 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 13 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 22 osób..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 12 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 21 osób..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

Olesno, dn. 04.04.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.2.2014

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr PCPR.EFS.ZP.2.2014 pt.: Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z rezygnacją jednego z uczestników planowanego turnusu, Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3.1 siwz.

Jest :

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 21 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 13 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby – z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 22 osób.

Ma być:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 12 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby – z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 21 osób.

 

W związku w/w zmianą Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.04.2014 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Olesno, dn. 11.04.2014 r.

 

PCPR.EFS.ZP.2.2014

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu przetargu

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”;

Zawiadamiam

 

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” zostało unieważnione.

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4)         cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 26.03.2014 r. Zamawiający ogłosił zamówienie na stronach BZP (Numer ogłoszenia: 64305– 2014), na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 09.04.2014 r. na godzinie 15.00.

Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przewyższyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego realizację.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś