Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 4316, 4317, 4295 na km.1, o łącznej powierzchni 0,0813 ha

Strona archiwalna

 


 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

    Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 4316, 4317, 4295 na km.1, o łącznej powierzchni 0,0813 ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste OP1L/00010923/1 i OP1L/00047290/2.

 

Dane  dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek  4316, 4317, 4295 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0813 ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste OP1L/00010923/1 i OP1L/00047290/2.

Pan zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w działki znajdują się w strefie produkcyjno - usługowej.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 21.03.2013 r. złożyć wniosek o jej nabycie.
 3. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:
 • w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 30.09.2004 r., 09.12.2004 r. oraz  rokowania w dniu 03.03.2005 r.
 • w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 14.12.2007 r., 15.05.2008 r. i 20.11.2008 r.
 • w trzeciej procedurze odbył się przetarg w dniu 01.04.2010 r.,
 • w czwartej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 16.05.2013 r., 22.08.2013 r. i 28.11.2013 r.

które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 08.05.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6,  w  pokoju  nr  3.
 2. Cena wywoławcza wynosić będzie 55 350,00 zł (brutto), a minimalne postąpienie 560,00 zł .
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia  05.05.2014r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 6. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży, którego termin spisania ustalony  zostanie w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
 7. Starosta Oleski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.