Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGI TRANSPORTOWE W 2014 R. NA RZECZ PROJEKTU

Strona archiwalna

 

Olesno,04.04.2014 r.

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

 

Nr PCPR.EFS.oferty/2/2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGI TRANSPORTOWE W 2014 R. NA RZECZ PROJEKTU

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie transportu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla dzieci  
z rodzin zastępczych w wieku 15 – 19 lat uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

 

Opis przedmiotu zamówienia: usługi transportowe:

 

Zorganizowanie transportu na terenie Powiatu Oleskiego na trasach: Olesno – Praszka, Olesno – Rudniki, Olesno – Zębowice, Dobrodzień i in. Planujemy, że wyjazdy będą obejmować
 po  kilka osób z różnych miejscowości. Przejazdy będą wielokrotne  w ciągu dnia (w dni zajęć: 2-5 razy w tygodniu). Transport będzie związany z dowozem na zajęcia szkoleniowe i inne formy wsparcia na terenie powiatu oleskiego, w godz. przed i popołudniowych – czas transportu będzie negocjowany, aby dostosować go do harmonogramu zajęć i możliwości uczestników.  Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów.

 

KOD CPV:

60 00 00 00-8

 Usługi transportowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

 

Przewidywany termin  realizacji zamówienia:   15.04. -  30.11.2014 r.,

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail:    lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,
 ul. Konopnickiej 8, do dnia 10.04.2014 r. do godziny 13:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena   (100 %)

 1. Sposób obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium obliczana będzie wg. wzoru: cena najniższej/cena badanej oferty x 10 x 100%). Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

 

VII. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
 2. Dla prawidłowej realizacji zadania z uwagi na  rozległość terenu, zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przynajmniej 2 busami, w tym 1 umożliwiający przewóz powyżej 9 osób.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty w tym ubezpieczenie pasażerów.
 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemny wykaz tras sporządzony przez Wykonawcę. Wykaz powinien zawierać nazwy miejscowości,   oraz długości odcinków tej trasy, a także  datę przejazdu. W długości trasy należy uwzględniać tylko kilometry na trasie Olesno (Biuro Koordynatora Projektów –  Dębowa 3) – miejsce zamieszkania uczestnika projektu – podany adres miejsca szkolenia i powrót uczestnika – Olesno, Biuro Koordynatora. Zamawiający przewiduje płatność za tę usługę w dwóch transzach.
 5. W przypadku problemów organizacyjnych wynikających z sytuacji losowych  i możliwości uczestników projektu (osób niepełnosprawnych i wychowanków z rodzin  zastępczych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i ilości osób (zmniejszenia), których dotyczą planowane usługi.

 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości  14 000 euro.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

DOCZałącznik nr 1.doc (72,50KB)

 

 

Olesno, dn. 09.04.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.oferty/2/2014

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

Dotyczy zapytania ofertowego Nr PCPR.EFS.oferty/2/2014 pt.: Usługi transportowe w 2014 roku na rzecz projektu Wykorzystaj Swój Potencjał

 

Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści zapytania ofertowego.

 

Zmieniony zostaje punkt VII ppkt. 2 zapytania:

Jest:

2. Dla prawidłowej realizacji zadania z uwagi na  rozległość terenu, zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przynajmniej 2 busami, w tym 1 umożliwiający przewóz powyżej 9 osób.

Ma być:

2. Dla prawidłowej realizacji zadania z uwagi na  rozległość terenu, zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przynajmniej 2 busami, w tym 1 umożliwiający przewóz powyżej 9 osób.

Jeżeli Wykonawca nie posiada pojazdu umożliwiającym przewóz powyżej 9 osób,  wymagane jest, aby dysponował przynajmniej 3 busami.

 

Pozostałe elementy treści przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

Olesno, dn. 10.04.2014 r.

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.2.2014 pn.:

USŁUGI TRANSPORTOWE W 2014 R. NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 1. Termin składania ofert upłynął w dniu 10.04.2014 r. o godzinie 13.00.
 2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęły cztery ważne oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena za jeden km transportu (netto/brutto)

1

Biuro podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

1,37/1,49

2

Usługi Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

2,14/2,31

3

Piotr Langosz Międzynarodowy Przewóz Osób

46-024 Łubniany, ul. Sądowa 4

2,13/2,30

4

Przedsiębiorstwo Usługowe SELLA

46-300 Olesno, ul. Kani 9

1,45/1,56

5

Biuro podróży TEMPO s. c.,

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4B

1,59/1,72

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

Biuro podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś