Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Modernizacja DP nr 1942 O w m. Wysoka km 1+900 – 2+640

Wybór oferty - przetarg 6/PN/2014

W przetargu nieograniczonym nr 2/PN/2014 z dnia 2014-04-28 na Modernizację DP nr 1942 O w m. Wysoka km 1+900 – 2+640  złożono 3 oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

974 620,51 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

994 118,96 zł

P.H.U. „OLS” Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

888 408,61 zł

 

Z postępowania została wykluczona firma „OLS” Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec, na podstawie art. 24 ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Firma ta została wezwana na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia wykazu robót budowlanych obejmujących co najmniej zakres wymagany w punkcie 5 SIWZ (Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni co najmniej 30 000 m2, kanalizacji deszczowych o łącznej długości co najmniej 1000 mb, chodników o łącznej powierzchni co najmniej 1000 m2), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (należy załączyć referencje z których jasno wynika zakres robót określony w punkcie 5 SIWZ)”.

W odpowiedzi na wezwanie firma złożyła zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wystawionych przez:

 • PHU „OLS” Adam Benski, 42-700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 32
 • Dromet Sp. z o.o., ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa

wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie przez te podmioty robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przedstawione referencje nie spełniają wymogu wykonania z należytą starannością chodnika o powierzchni co najmniej 1000 m2. Zakres taki znajduje się wprawdzie w referencjach przedstawionych przez firmę Dromet Sp. z o.o., lecz firma ta udostępnia w przestawionym zobowiązaniu jedynie wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

 

Oferta firmy „OLS” Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec została odrzucona  na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

Umowy z wybranym wykonawcą może zostać zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy,  po upływie 5 dni od momentu wysłania niniejszego ogłoszenia.

 

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy ponownie

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Modernizacja DP nr 1942 O m. Wysoka km 1+900 – 2+640 obejmuje wykonanie następujących robót:

1. Roboty pomiarowe – 740 mb

2. Roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, kanalizacji i ścieku: rozebranie istniejącego chodnika (840 m2), krawężników betonowych (600 m), obrzeży trawnikowych (600 m), ścieku z kostki kamiennej (1800 m2), kanalizacji deszczowej fi 60 cm (682 m)

3. Roboty ziemne przy kanalizacji chodniku, ścieku i przepustach – 1 067 m3

4. Wykonanie kanalizacji: rury betonowe Wipro fi 600 mm (682 m), studnie rewizyjne z kręgów betonowych  fi 1200 mm, głębokość 2 mb (15 szt.), studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu (18 szt.), kanały z rur PVC fi 200 mm (81 mb)

5. Wykonanie chodnika, wjazdów i ułożenie ścieku drogowego: chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm (702,8 m2), chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (137,2 m2), krawężnik betonowy 15x30 cm (600 m), obrzeża betonowe 30x8 cm (600 m).

6. Wykonanie przepustów pod drogą: rury fi 80 cm (22 m), obudowy wylotów przepustów (2,5 m3)

7. Wykonanie nawierzchni i ścieku drogowego: nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,  gr.  4 cm warstwy ścieralnej i 4 cm warstwy wiążącej (4070 m2), ściek uliczny z kostki kamiennej rzędowej  16 cm, gr. 10 cm, 8 rzędów kostek (1440 m)

 

CPV:      45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,                 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 15 maja do 15 sierpnia 2014

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 30 000 m2, kanalizacje deszczowe o łącznej długości co najmniej 1000 mb, chodniki o łącznej powierzchni co najmniej 1000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 28.04.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-04-07

Załączniki:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (26,72KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)

XLSHarmonogram rzeczowo-finansowy.xls (33,50KB)

PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (29,60KB)

PDFOferta_druk.pdf (52,87KB)

DOCOferta_druk.doc (38,50KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (54,87KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,46KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (75,96KB)

PDFSpecyfikacja techniczna WYSOKA.pdf (2,34MB)

PDFUmowa wzór.pdf (94,44KB)

PDFWysoka Opis Techniczny.PDF (7,27MB)

PDFWysoka Plan Sytuacyjny.PDF (5,03MB)

PDFWysoka Przedmiar.pdf (28,76KB)

PDFWysoka Przekrój Poprzeczny.PDF (3,18MB)