Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO (10-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Olesno, 11.04.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty/3/2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (10-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

Zorganizowanie transportu na przewóz 11 osób, w tym 9 osób niepełnosprawnych  (z dysfunkcją narządu słuchu i mowy) dot. 10 – dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego (usługa tam i powrót) w odległości ok. 250 km. Miejsce docelowe: Jarnołtówek.


Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów.

 

KOD CPV:

60 00 00 00-8

 Usługi transportowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji poszczególnych zadań zamówienia: 25.04. – 04.05.2014 r.,

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail:    lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,  ul. Konopnickiej 8, do dnia 18.04.2014 r. do godziny 14:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena   (100 %)

 1. Sposób obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium obliczana będzie wg. wzoru: cena najniższa/cena badana oferty x 10 x 100%). Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
 2. Dla zadania wymagany jest środek transportu spełniający podstawowe warunki komfortu jazdy (klimatyzacja i uchylne siedzenia).
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty w tym ubezpieczenie pasażerów.
 4. W przypadku problemów organizacyjnych wynikających z sytuacji losowych i możliwości uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i ilości osób (zmniejszenia), których dotyczą planowane usługi.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

DOCZałącznik nr 1.doc (73,00KB)

 

Olesno, dn. 23.04.2014 r.

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.3.2014 pn.:

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (10-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 1. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.04.2014 r. o godzinie 14.00.
 2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęło pięć ważnych ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena za jeden km transportu (netto/brutto)

1

DANTUR Firma Transportowo – Szkoleniowa

Andrzej Świczewski

49-200 Grodków, ul. Krakowska 15

5,01/5,41

2

Biuro podróży TEMPO s. c.,

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4B

3,46/3,74

3

Biuro podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

4,34/4,69

4

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna

45-348 Opole, ul. Rodziewiczówny 1

3,00/3,24

5

Przedsiębiorstwo Usługowe SELLA

46-300 Olesno, ul. Kani 9

4,00/4,32

 1. W dniu 23 kwietnia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo złożone przez Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, w którym Wykonawca zrezygnował z realizacji usługi.
 2. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.
 3. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, oraz biorąc pod uwagę rezygnację z realizacji usługi Wykonawcy, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: Biuro podróży TEMPO s. c.,46-300 Olesno, ul. Kossaka 4B.

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś