Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 81007 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 12 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 21 osób. 3.2 W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1) ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w polskich górach, usytuowany na równym terenie - nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 12 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka; 2) zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych (wyjątkowo w 3-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym, w jednym obiekcie (blisko siebie); 3) w cenie należy uwzględnić organizację warsztatów psychologicznych dla 20 pracujących osób niepełnosprawnych (w 2 podgrupach) z dostępem do sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny (2 x 8 godz. zegarowych - w rozbiciu na min. 3 dni: po 2 - 3 godz. zegarowe każdego dnia). Łącznie 16 godz. zegarowych warsztatów, psycholog musi posiadać wymagane kwalifikacje (studia kierunkowe) i minimum 1- roczne doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Program warsztatów z psychologiem powinien uwzględniać: autodiagnozę - rozpoznawanie własnych zasobów, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, pokonywania barier w komunikowaniu się i podnoszenia własnej wartości; 4) dostęp do sali, w której będą odbywać się spotkania grupy z pracownikiem socjalnym (9 godz. lekcyjnych); 5) organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne), zwiedzanie okolicy oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 1 wyjście na imprezę kulturalną (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową) z przewodnikiem, a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej; 6) wyżywienie - minimum 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety), śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka) i napoje chłodzące w czasie warsztatów; 7) wyjazd powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć śniadaniem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik otrzyma suchy prowiant na czas podróży powrotnej, 8) przed zawarciem umowy - dołączenie szczegółowego programu warsztatów psychologicznych z określeniem proponowanych tematów zgodnych z zagadnieniami wym. w cz. 3.2, pkt 3 w konkretnych dniach i godzinach. 3.3 Wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną zweryfikowane przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu wyjazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla dysfunkcji wymienionych w siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunk

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunk

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Formularz ofertowy; 7. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 8. Propozycja szczegółowego (rozpisanego godzinowo na każdy dzień) programu oferty kulturalno - oświatowej (K-O), zgodnie z opisem w cz. 3.2, pkt 5. W programie należy uwzględnić czas na warsztaty z psychologiem, zajęcia z pracownikiem socjalnym i zwiedzanie atrakcji turystycznych w okolicy. Z uwagi na niepełnosprawność uczestników, program nie może składać się wyłącznie z propozycji wymagających dobrej kondycji fizycznej (np. z turystyki górskiej, czy zajęć sportowych). 9. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych i o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Szczegółowy programu K-O - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W następujących przypadkach: 1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) losowych (uzasadnionych np. chorobą) nie zgłoszenie się lub przerwanie wyjazdu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności uczestnika.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

ZIPdokumentacja przetargowa.zip (262,28KB)

 

Olesno, dn. 28.04.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.3.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wyjazd rehabilitacyjny  (8-dniowy) z warsztatami psychologicznymi dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Biuro Usług Rehabilitacyjno Wypoczynkowych PATRONA D. Mielnik G. Idziak sp.j.

53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17-17A

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Cena

Program KO

Basen

Suma

1

Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału

Ludzkiego Katarzyna Piotrowska

00-728 Warszawa, u. Bobrowiecka 9,

budynek D1, lok. 206 Adres do korespondencji:

05-500 Józefosław, ul. Zorzy Polarnej 17/17

7,37

 

1

1

9,37

2

Placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych

SZKOŁA BIZNESU

48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 9

7,33

 

1

1

9,33

3

Biuro Usług Rehabilitacyjno

Wypoczynkowych PATRONA D. Mielnik G. Idziak sp.j.

53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17-17A

8

 

1

1

10

4

A1 POLSKA Jacek Łukowski,

50-312 Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73

5,76

 

1

1

7,76

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 121857 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81007 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 8-dniowego wyjazdu rehabilitacyjnego z warsztatami psychologicznymi i z programem K-O dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie , w tym 12 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby ze schorzeniami neurologicznymi, 3 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chor. psychiczną, 1 z epilepsją i 1 osoba z dysfunkcją słuchu oraz dla opiekuna grupy. Łącznie dla 21 osób. 3.2 W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 1) ośrodek rehabilitacyjny powinien być położony w polskich górach, usytuowany na równym terenie - nie utrudniający przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać warunki jak określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 12 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka; 2) zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych (wyjątkowo w 3-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym, w jednym obiekcie (blisko siebie); 3) w cenie należy uwzględnić organizację warsztatów psychologicznych dla 20 pracujących osób niepełnosprawnych (w 2 podgrupach) z dostępem do sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny (2 x 8 godz. zegarowych - w rozbiciu na min. 3 dni: po 2 - 3 godz. zegarowe każdego dnia). Łącznie 16 godz. zegarowych warsztatów, psycholog musi posiadać wymagane kwalifikacje (studia kierunkowe) i minimum 1- roczne doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Program warsztatów z psychologiem powinien uwzględniać: autodiagnozę - rozpoznawanie własnych zasobów, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, pokonywania barier w komunikowaniu się i podnoszenia własnej wartości; 4) dostęp do sali, w której będą odbywać się spotkania grupy z pracownikiem socjalnym (9 godz. lekcyjnych); 5) organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne), zwiedzanie okolicy oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 1 wyjście na imprezę kulturalną (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową) z przewodnikiem, a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej; 6) wyżywienie - minimum 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety), śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka) i napoje chłodzące w czasie warsztatów; 7) wyjazd powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć śniadaniem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik otrzyma suchy prowiant na czas podróży powrotnej, 8) przed zawarciem umowy - dołączenie szczegółowego programu warsztatów psychologicznych z określeniem proponowanych tematów zgodnych z zagadnieniami wym. w cz. 3.2, pkt 3 w konkretnych dniach i godzinach. 3.3 Wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną zweryfikowane przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu wyjazdu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Usług Rehabilitacyjno Wypoczynkowych PATRONA D. Mielnik G. Idziak sp.j. 53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17-17A, jw., 53-031 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21945,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21945,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30429,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś