Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361, o powierzchni 0,7889 ha

Strona archiwalna

 

 


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm), ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361, o powierzchni 0,7889 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Oleśnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361 o powierzchni 0,7889 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00033068/6. Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku, znajduje się w strefie przemysłu, usług produkcyjnych, usług nieprodukcyjnych oraz częściowo w strefie – teren drogi publicznej dojazdowej.

 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 23.05.2013 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi w dniu 22.08.2013 r., 21.11.2013 r. i 13.03.2014 r.

 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3 w dniu 22.05.2014 r., o godz. 1000 .

 6. Cena wywoławcza wynosić będzie 240 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto wynosi 2 400,00 zł.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł.

płatne najpóźniej do dnia 19.05.2014 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie Nr r-ku 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.