Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - koszenie poboczy

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 7/PN/2014 z dnia 2014-05-05 na „wykonanie koszenia poboczy na drogach powiatowych” złożono 7 ważnych ofert.

Dla wszystkich zadań wybrano ofertę firmy POLSTRÓJ, 42-140 Panki, ul. Powstańców Śl. 41, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższe ceny jednostkowe.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert. Jedynym kryterium oceny była cena jednostkowa za m2 koszenia poboczy.

 

                     Nazwa firmy

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85, Radawie

0,0435 zł/m2

0,0444 zł/m2

0,0444 zł/m2

ZIELEŃCE Przemysław Jędras

Główczyce, ul. Wystrzycka 6

0,054 zł/m2

0,05184 zł/m2

0,0486zł/m2

POLSTRÓJ, 42-140 Panki, ul. Powstańców Śl. 41

0,0397 zł/m2

0,0397 zł/m2

0,0397 zł/m2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne

BILPOL, Kużaj Beata, Bil Józef Spółka Jawna

41-500 Chorzów, ul. Sokoła 1

0,22 zł/m2

0,22 zł/m2

0,22 zł/m2

PUH DOMAX Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

0,08 zł/m2

0,08 zł/m2

0,08 zł/m2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Transport

„KRAFT” Tomasz Krawczyk, Glinica, ul. Równa 10, 42-793 Ciasna

- zł/m2

0,09 zł/m2

0,065 zł/m2

PPHU ANDMAR Andrzej Kazimierowicz,

46-380 Dobrodzień – Błachów, ul. Opolska 15b/5

0,0499 zł/m2

0,0499 zł/m2

0,0499 zł/m2

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Koszenie poboczy przy drogach powiatowych wraz z obkoszeniem urządzeń drogowych (znaki i pachołki), drzew w poboczu oraz każdego skrzyżowania i wysepki.

Całość podzielono na trzy zadania  - zgodnie z załączoną tabelą – w tabeli ujęto drogi objęte zadaniem wraz z orientacyjną długością odcinków do koszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i zakresu koszenia w granicach od 70 do 150 km łącznej długości dla każdego zadania (zlecenia te mogą być rozłożone w czasie).

Przewiduje się koszenie obustronne na szerokości  od 1 do 2 m.

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykoszonego pobocza.

Usługa

CPV: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – oddzielnie dla każdego zadania.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

21 dni od wydania dyspozycji przez Zamawiającego

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 5.05.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-04-25

Załączniki:

PDFKoszenie poboczy - zestawienie.pdf (25,47KB)

PDFOferta_druk.pdf (31,42KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (46,04KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (61,10KB)

PDFUmowa - wzór.pdf (44,45KB)