Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO (8-DNIOWEGO)

Strona archiwalna

 

 

Olesno, 28.04.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty/4/2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO (8-DNIOWEGO)

 NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Zorganizowanie transportu na przewóz 21 osób: 20 osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, w tym 12 osób niesprawnych ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim) oraz dla opiekuna grupy
 2. Miejsce docelowe: Zakopane (Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Marzenie 34-500 Zakopane, ul. Stara Pardałówka 1)
 3. Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów.

 

KOD CPV:

60 00 00 00-8

 Usługi transportowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji poszczególnych zadań zamówienia: 17.05. – 25.05.2014 r.,

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail:    lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,  ul. Konopnickiej 8, do dnia 06.05.2014 r. do godziny 15:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

 

V. Wykaz oświadczeń lub

 dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium w postępowaniu jest cena (100 %). Cena obejmuje kompleksowe wykonanie usługi. Cena nie podlega waloryzacji.

 1. Sposób obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium obliczana będzie wg. wzoru: cena najniższa/cena badana oferty x 10 x 100%). Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
 2. Dla zadania wymagany jest środek transportu spełniający podstawowe warunki komfortu jazdy (klimatyzacja, WC i uchylne siedzenia).
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty  w tym ubezpieczenie pasażerów. W Kosztach przejazdu należy uwzględnić trasę z Olesna do Zakopanego ( w dniu 17.05.2014 r) i z powrotem Zakopane – Olesno ( w dniu 25.05.2014 r.)
 4. W przypadku problemów organizacyjnych wynikających z sytuacji losowych i możliwości uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i ilości osób (zmniejszenia), których dotyczą planowane usługi.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

DOCZałącznik nr 1.doc (73,50KB)

 

 

Olesno, dn. 07.05.2014 r.

 Nr PCPR.EFS.oferty.4/2014

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.4.2014 pn.:

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO
(8-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 1. Termin składania ofert upłynął w dniu 06.05.2014 r. o godzinie 15.00.
 2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęło sześć ważnych ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

1

Biuro Podróży TEMPO s.c.

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

2.729,00

2

NAVA TRANS Transport Osobowy

Piekarski Paweł

49-300 Brzeg, ul. A. Krajowej 16/10

3.900,00

3

Biuro Podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

4.239,20

4

Usługi Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

2.390,00

5

Usługi Transportowe Jaronim Zakliński

46-310 Gorzów Śląski, ul. Kwiatowa 37

5.280,00

6

Przedsiębiorstwo Usługowe SELLA

46-300 Olesno, ul. Kani 9

2.380,32

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 6 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

Przedsiębiorstwo Usługowe SELLA, 46-300 Olesno, ul. Kani 9

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś