Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont przepustu Liszczok

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 8/PN/2014 z dnia 2014-05-29 na Wykonanie remontu przepustu ramowego w m. Liszczok  złożono 2 ważne oferty, spośród których wybrano ofertę firmy Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

147 273,88 zł

KOLBET Sp. z o.o., 55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 27

275 681,81 zł

 


Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu przepustu ramowego w m. Liszczok km 10+693 – droga powiatowa nr 1976 O JNI 01013589

PDFLokalizacja przepustu.pdf (682,74KB)

Zakres robót zgodny z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ

CPV:        45000000-7 Roboty budowlane

                45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Do 15 października 2014

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat remont co najmniej jednego przepustu o zakresie robót zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 29.05.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-05-13

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFLokalizacja przepustu.pdf (682,74KB) 

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (38,65KB)

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)

PDFOferta_druk.pdf (67,77KB)

DOCOferta_druk.doc (38,00KB)

PDFOświadczenie art22.pdf (67,95KB)

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (35,89KB)

DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)

PDFPRZEDMIAR Liszczok remont przepustu.pdf (33,15KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (83,98KB)

PDFSpecyfikacja techniczna przepust LISZCZOK.pdf (1,15MB)

PDFUmowa_wzór.pdf (59,05KB)