Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zarząd Powiatu w Oleśnie

 

ogłasza  otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku w obszarach: 
1) KULTURY, 
2) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzór oferty.