Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - Myślina

Strona archiwalna

 

dot. pkt. 1, lit. c)


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G A C H

 

    Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 518), ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

 

Dane  dotyczące nieruchomości  oraz  warunki  przetargów:

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Myślinie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

a) 772/63 i 720/63 na km.1 o łącznej powierzchni 0,1033 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień, w/w działki znajdują się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

b) 710/61 i 707/61 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0989 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działki znajdują się w terenach do zalesienia.

c) 714/62 na km.1 o powierzchni 0,1003 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy   Dobrodzień, w/w działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami podstawowymi.

d) 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

2. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kluczborku VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Oleśnie prowadzona jest księga wieczysta Kw OP1L/00055933/1.  

3. Nieruchomości oznaczone numerami działek 772/63, 720/63, 710/61, 707/61, 714/62 na km. 1  i 217/121 na km. 4 położone w Myślinie nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 15.05.2014 r.

5. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu:

-    26.06.2014 r. o godz.  9.00   - na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)

-    26.06.2014 r. o godz. 10.00 – na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)

-    26.06.2014 r. o godz. 11.00 – na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.c)

-    26.06.2014 r. o godz. 12.00  - na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.d)

 6. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen netto wynosić będą:

        -  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) –  4 800,00 zł netto, postąpienie – 50,00 zł

       -  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) – 3 750,00 zł netto, postąpienie – 50,00  zł

       -  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. c) –  9 200,00 zł netto, postąpienie – 100,00  zł

       -  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. d) –  1 400,00 zł netto, postąpienie – 20,00  zł

Do ustalonej ceny sprzedaży netto doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

7.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  -   dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. a)  –     500,00 zł.

   -   dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. b)   –    400,00 zł

   -   dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. c)   –  1000,00 zł

   -   dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. d)   –    140,00 zł

płatne najpóźniej  do dnia 23.06.2014 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega  zwrotowi na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.

10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na   konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

11. Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i   trybie   jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani  mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.