Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 124263 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7 - dniowego wyjazdu szkoleniowego z warsztatami psychologicznymi i z warsztatami z doradztwa zawodowego, z zakwaterowaniem i z programem K-O dla 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz opiekunem grupy. Łącznie dla 6 osób. 3.2 Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający wymaga: 1) ośrodek szkoleniowy powinien być usytuowany w polskich górach. Baza szkoleniowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników wyjazdu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka; 2) zakwaterowanie - w jednym obiekcie, w pokojach 2-osobowych, wyjątkowo w 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (blisko siebie); 3) w cenie należy uwzględnić organizację warsztatów psychologicznych (9 godzin zegarowych w rozbiciu na min. 3 dni: po max, 3 godz. zegarowe każdego dnia), warsztatów z doradztwa zawodowego (12 godz. dydaktycznych w rozbiciu na min. 3-4 dni, po 3,4 godz. dyd. każdego dnia) - dla 5 osób opisanych w cz. 3.1, z dostępem do sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny (w tym projektor cyfrowy); 4) program warsztatów psychologicznych powinien uwzględniać: zagadnienia dot. autodiagnozy, - rozpoznawania własnych zasobów, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, pokonywanie barier w komunikowaniu się i podnoszenia własnej wartości (samooceny). Psycholog musi posiadać wymagane kwalifikacje (studia kierunkowe) oraz min. 1-roczne doświadczenie w pracy, w tym z młodzieżą; 5) program warsztatów z doradztwa zawodowego: cel - ćwiczenie umiejętności społecznych - jak szukać pracodawców, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - symulacja pierwszego spotkania z pracodawcą i in. tematy związane z aktywizacją zawodową. Doradca zawodowy musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz min. 1-roczne doświadczenie w pracy, w tym z młodzieżą; 6) organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne, zwiedzanie okolicy (atrakcji turystycznych), przynajmniej 1 wyjście na imprezę kulturalną (np. do muzeum, na wystawę, na koncert) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową) z przewodnikiem, a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej; 7) wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety), śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwudaniowy, kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, ciasteczka) na warsztatach psychologicznych i z doradztwa zawodowego; 8) wyjazd szkoleniowy powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć obiadem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej; 9) przed zawarciem umowy - dołączenie szczegółowego programu warsztatów psychologicznych i z doradztwa zawodowego z określeniem proponowanych tematów zgodnych z zagadnieniami wym. w cz. 3.2, pkt 4 i 5 w konkretnych dniach i godzinach. 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu zajęć i wyjazdu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia; warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy; 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 9. Propozycja szczegółowego (rozpisanego godzinowo na każdy dzień) programu oferty kulturalno - oświatowej (K-O), zgodnie z opisem w cz. 3.2, pkt 6. W programie należy uwzględnić czas na warsztaty z psychologiem i warsztaty z doradcą zawodowym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szczegółowego program K-O - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - w następujących przypadkach: 1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) losowych (uzasadnionych np. chorobą) nie zgłoszenie się lub przerwanie wyjazdu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności uczestnika/uczestników.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

ZIPdokumetnacja przetargowa-komplet.zip (278,29KB)

 

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Olesno, dn. 23.06.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.4.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

DLAKADR.PL sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Cena

Program KO

Suma

1

DLAKADR.PL sp. z o.o.,01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3

9

1

10

2

Europartner sp. z o. o., 43-600 Jaworzno, ul. Wschodnia 6

5,56

1

6,56

3

Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa

45-061 Opole, ul. Katowicka 39 lok. 319

7,51

1

8,51

4

Centrum Kształcenia Biznesu sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

3,20

1

4,20

5

PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich Grzegorzewska

64-100 Leszno, ul. Średnia 11

3,78

1

4,78

6

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o.,

59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej – Curie 84

8,62

1

9,62

7

Sun & More sp. z o.o., 71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 8c

4,90

1

5,90

8

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

8,27

1

9,27

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 246250 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124263 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7 - dniowego wyjazdu szkoleniowego z warsztatami psychologicznymi i z warsztatami z doradztwa zawodowego, z zakwaterowaniem i z programem K-O dla 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz opiekunem grupy. Łącznie dla 6 osób. 3.2 Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający wymaga: 1) ośrodek szkoleniowy powinien być usytuowany w polskich górach. Baza szkoleniowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników wyjazdu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka; 2) zakwaterowanie - w jednym obiekcie, w pokojach 2-osobowych, wyjątkowo w 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (blisko siebie); 3) w cenie należy uwzględnić organizację warsztatów psychologicznych (9 godzin zegarowych w rozbiciu na min. 3 dni: po max, 3 godz. zegarowe każdego dnia), warsztatów z doradztwa zawodowego (12 godz. dydaktycznych w rozbiciu na min. 3-4 dni, po 3,4 godz. dyd. każdego dnia) - dla 5 osób opisanych w cz. 3.1, z dostępem do sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt multimedialny (w tym projektor cyfrowy); 4) program warsztatów psychologicznych powinien uwzględniać: zagadnienia dot. autodiagnozy, - rozpoznawania własnych zasobów, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, pokonywanie barier w komunikowaniu się i podnoszenia własnej wartości (samooceny). Psycholog musi posiadać wymagane kwalifikacje (studia kierunkowe) oraz min. 1-roczne doświadczenie w pracy, w tym z młodzieżą; 5) program warsztatów z doradztwa zawodowego: cel - ćwiczenie umiejętności społecznych - jak szukać pracodawców, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - symulacja pierwszego spotkania z pracodawcą i in. tematy związane z aktywizacją zawodową. Doradca zawodowy musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz min. 1-roczne doświadczenie w pracy, w tym z młodzieżą; 6) organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne, zwiedzanie okolicy (atrakcji turystycznych), przynajmniej 1 wyjście na imprezę kulturalną (np. do muzeum, na wystawę, na koncert) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową) z przewodnikiem, a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej; 7) wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety), śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwudaniowy, kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, ciasteczka) na warsztatach psychologicznych i z doradztwa zawodowego; 8) wyjazd szkoleniowy powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć obiadem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej; 9) przed zawarciem umowy - dołączenie szczegółowego programu warsztatów psychologicznych i z doradztwa zawodowego z określeniem proponowanych tematów zgodnych z zagadnieniami wym. w cz. 3.2, pkt 4 i 5 w konkretnych dniach i godzinach. 3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu zajęć i wyjazdu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej - Curie 84, jw., 59-301 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7740,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7416,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20810,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś