Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 126029 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na trzy zadania: a) Kurs prawa jazdy kat. B - 2 osoby, b) Kurs grafiki komputerowej - 5 osób c) Kurs fotograficzny - 5 osób Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: a) nazwę kursu, b) cele kursu, c) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.30%) i praktycznej treści kursu (ok.70%) w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowanych do następującego rozkładu zajęć: 15.07.,17.07.,21.07.,23.07.,25.07. w godz..: 15.30 - 19.00 (z przerwą na posiłek) oraz 28.07. i 30.07. w godz. 15.30 - 19.45 ( z przerwą;) - nie dotyczy kursu określonego w § 3. cz. 3.2 ppkt a. d) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, e) sposób sprawdzenia efektów kursu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.41.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia, warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący - nie dot. kursu określonego w §3. cz. 3.2., ppkt a.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia, warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia, warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy; Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, b) złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, c) zrekrutowania mniejszej liczby uczestników kursów w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy, d) losowych (uzasadnionych np. chorobą) przerwanie kursu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności w kursie, e) losowych uniemożliwiających realizację kursów w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, f) uniemożliwiający realizację szkolenia w miejscu organizacji kursu dopuszcza się zmianę miejsca organizacji kursu, pod warunkiem, że jeżeli kurs odbywa się poza Olesnem - Wykonawca musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na kurs spod siedziby Zamawiającego, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2014 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana liczba godzin: 30 godzin zajęć teoretycznych , w tym co najmniej 4 godziny w zakresie części teoretycznej szkolenia i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Liczba uczestników: 2 Miejsce realizacji zajęć: zajęcia teoretyczne preferowane w Oleśnie, Ubezpieczenie uczestników na czas kursu Termin realizacji kursu: 15.07.2014r.- 31.08.2014r. (nie dot. terminu państwowego egzaminu wyznaczonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Transport do miejsca kursu- jeśli szkolenie teoretyczne poza Olesnem - koszt i organizacja po stronie wykonawcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.41.11.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs grafiki komputerowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana liczba godz. dydaktycznych: 30 Liczba uczestników: 5 osób, w tym 1 osoba w wieku 15 lat. Miejsce realizacji: preferowane w Oleśnie. Ubezpieczenie uczestników na czas kursu . Dołączenie programu szkolenia z podziałem godzinowym na cz. teoretyczną i praktyczną zawierającego m.in. następujące zagadnienia: Wstęp do grafiki, podstawy pracy w programach: Corel Draw, Adobe Photoshop, wprowadzenie do tworzenia stron internetowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs fotograficzny.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana liczba godz. dydaktycznych: min. 30 Liczba uczestników: 5 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne (2 osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim) i 1 osoba w wieku 15 lat. Miejsce realizacji: preferowane w Oleśnie. Ubezpieczenie uczestników na czas kursu. Dołączenie programu szkolenia z podziałem godzinowym na cz. teoretyczną i praktyczną zawierającego m.in. następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia dla fotografii cyfrowej i analogowej (czas ekspozycji, głębia ostrości, pomiar światła, ogniskowa obiektywu, kompozycja, błędy fotograficzne, kompresja, zapis cyfrowy, format, balans bieli). Powstawanie zdjęć. Aparat fotograficzny - rodzaje i budowa. Urządzenia współpracujące z aparatem fotograficznym. Programy aparatu. Oświetlenie. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Zdjęcia pod światło i efekt czerwonych oczu. Lampy błyskowe. Profesjonalne światło w studio. Techniki doświetlające. Kompozycja. Zasady prawidłowego kadrowania. Złoty podział. Plan pierwszy i plany dalsze. Ustalenie punktu widzenia. Perspektywa i skala. Zajęcia w plenerze (Architektura np: krajobraz miejski, ulice, budynki, pomniki, panorama), (Pejzaż np: krajobraz równinny, słońce, chmury), (Człowiek w fotografii np: portret, reportaż), (Przyroda np: kwiaty, drzewa, zwierzęta) Praca z programami do obróbki zdjęć.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

ZIPDokumentacja przetargowa-Kursy.zip (323,10KB)

 

 

Olesno, dn. 27.06.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.5.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe a

Ośrodek Szkolenia Kierowców ADEPT Grażyna Kożuchowska

46-203 Kluczbork, ul. Księdza Curzydły 33

 

Zadanie częściowe b

SEKA SA, 04-386 Warszawa, ul. Paca 37

Oddział Opole, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7

 

Zadanie częściowe c

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Zadanie częściowe a:

Lp.

Wykonawca

Punkty

4

Ośrodek Szkolenia Kierowców ADEPT Grażyna Kożuchowska

46-203 Kluczbork, ul. Księdza Curzydły 33

10

 

Zadanie częściowe b:

Lp.

Wykonawca

Punkty

 

1

SEKA SA, 04-386 Warszawa, ul. Paca 37

Oddział Opole, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7

10

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

7,50

 

Zadanie częściowe c:

Lp.

Wykonawca

Punkty

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

10

3

Centrum Szkoleniowe GREEN PENCIL Paweł Bieniawski

07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 151/14

6,86

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 246286 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126029 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na trzy zadania: a) Kurs prawa jazdy kat. B - 2 osoby, b) Kurs grafiki komputerowej - 5 osób c) Kurs fotograficzny - 5 osób Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: a) nazwę kursu, b) cele kursu, c) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.30%) i praktycznej treści kursu (ok.70%) w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowanych do następującego rozkładu zajęć: 15.07.,17.07.,21.07.,23.07.,25.07. w godz..: 15.30 - 19.00 (z przerwą na posiłek) oraz 28.07. i 30.07. w godz. 15.30 - 19.45 ( z przerwą;) - nie dotyczy kursu określonego w § 3. cz. 3.2 ppkt a. d) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, e) sposób sprawdzenia efektów kursu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.41.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców ADEPT Grażyna Kożuchowska 46-203 Kluczbork, ul. Księdza Curzydły 33, jw., 46-203 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3390,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3390,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3390,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Kurs grafiki komputerowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEKA SA, 04-386 Warszawa, ul. Paca 37 Oddział Opole 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7, jw., 45-084 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6656,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kurs fotograficzny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6656,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś