Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO (7-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Olesno, 23.06.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty/5/2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO (7-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Zorganizowanie transportu na przewóz (tam i powrót) 6 osób, w tym 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych/placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dla opiekuna grupy
 2. Miejsce docelowe: 34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 27a, Ośrodek Wczasowy Zbójnik
 3. Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów.

KOD CPV:

60 00 00 00-8

 Usługi transportowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji poszczególnych zadań zamówienia:

08.07.2014 – 14.07.2014 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail:    lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,  ul. Konopnickiej 8, do dnia 30.06.2014 r. do godziny 10:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium w postępowaniu jest cena (100 %). Cena obejmuje kompleksowe wykonanie usługi. Cena nie podlega waloryzacji.

 1. Sposób obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium obliczana będzie wg wzoru: cena najniższa/cena badana oferty x 10 x 100%). Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
 2. Dla zadania wymagany jest środek transportu spełniający podstawowe warunki komfortu jazdy (klimatyzacja).
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty w tym ubezpieczenie pasażerów.
 4. W przypadku problemów organizacyjnych, w tym  wynikających z sytuacji losowych i możliwości uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i ilości osób (zmniejszenia), których dotyczą planowane usługi. Z w/w powodów zmianie może ulec także miejsce docelowe transportu.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

DOC1.1 formularz.doc (74,50KB)

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

Olesno, dn. 07.07.2014 r.

 Nr PCPR.EFS.oferty.5/2014

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.4.2014 pn.:

USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO (7-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 1. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2014 r. o godzinie 10.00.
 2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęło siedem ważnych ofert (w załączeniu)
 3. Przed rozstrzygnięciem Przedsiębiorstwo Usługowe SELLA Joachim Jendrzej 46-300 Olesno, ul. Kani 9 wycofało złożoną ofertę dotyczącą ww/ usługi transportowej.
 4. W związku z problemami organizacyjnymi dot. miejsca docelowego transportu, biorąc pod uwagę także fakt, że Zamawiający zastrzegł sobie prawo takiej zmiany, w dniu 0.07.2014 . Zamawiający wystąpił drogą elektroniczną i telefoniczną do wykonawców, którzy złożyli oferty do w/w zapytania o jej uzupełnieni z podaniem ceny za usługę transportową do nowego miejsca docelowego, tj. Stronie Śląskie, ul. Nowotki 14.
 5. W związku z powyższym do rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy usługi transportowej wzięto pod uwagę nowe ceny.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

Biuro Podróży TEMPO s.c.

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

470,00

9,25

2

NAVA TRANS

49-300 Brzeg, ul. A. Krajowej 16/10

1.490,40

2,92

3

Transport Osobowo – Towarowy s. c.  P. Jarosz, W. Pelc

44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 4B/6

900,00

4,83

4

Biuro Podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

434,76

10,00

5

Usługi Transportowe Józef Schatt

46-262 Skałągi, ul. Wspólna 4

756,00

5,75

6

Transport Samochodowy Bolid Bogusław Birecki

45-401 Opole, ul. Chełmska 40/10

650,00

6,69

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 4 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

Biuro Podróży Siesta, Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś