Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 2014-07-31

 

Nr RIZ.272.7.2014

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł.

 

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie, 46-300 Olesno  ul. Pieloka 21 przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania na  udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 700.000 zł.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 47-100 Strzelce Op., ul. Gogolińska 2 - marża 0,39% punktacja 1,000.

Pozostałe oferty:

 1. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36A -  marża bankowa 0,55 %- punktacja 0,709.
 2. Bank Spółdzielczy w Łubnianach 46-024 Łubniany, ul. Osowska 1 -marża bankowa 0,54 %- punktacja 0,722.
 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu 45-950 Opole, ul. Krakowska 35 -marża bankowa 0,64 %- punktacja 0,609.

 

 

     Jan Kus

Starosta Oleski

 

 

 

 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-07-18

Nr RIZ.272.8.2014

                                                                          

 

WYJAŚNIENIA do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 7000 000,00 zł.

 

 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego  na udzielenie i obsługę  kredytu długoterminowego do kwoty  700.000,00 zł.  zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów i informacji:

 

Poniżej zamieszczono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości spłaty przez Powiat Oleski kredytu do wysokości 700 tys. zł.

 

 

 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-07-17

Nr RIZ.272.8.2014

                                                                          

 

WYJAŚNIENIA do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 7000 000,00 zł.

 

 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego  na udzielenie i obsługę  kredytu długoterminowego do kwoty  700.000,00 zł.  zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów i informacji:

 

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ewentualne przedłużenie kredytu  o 36 miesięcy tj. na okres od 2020 r do 2022 r. oraz zmiana harmonogramu spłat kredytu,  nastąpiło  za obopólną zgodą stron po przedłożeniu  przez Zamawiającego odpowiedniej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową  uwzględniającą przedłużony okres kredytowania wraz z  pozytywną opinią RIO – jeśli będzie wymagana ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość

 

 1. Czy zarząd otrzymał absolutorium za ostatni zamknięty rok budżetowy  - prosimy o stosowną uchwałę.

Odp.: TAK, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium – uchwała  w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 25 lipca 2014 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-07-010

Nr RIZ.272.8.2014

                                                                          

 

WYJAŚNIENIA do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 7000 000,00 zł.

 

I.

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego  na udzielenie i obsługę  kredytu długoterminowego do kwoty  700.000,00 zł.  zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów i informacji:

 1. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:
  1. IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  2. ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
 2. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:
  1. IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  2. ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
 3. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:
  1. IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  2. ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
 4. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (wystarczy sprawozdanie zbiorcze – 2 strony – oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego) sporządzone na koniec:
  1. IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  2. ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
 5. Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
 6. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu  za ostatni zamknięty rok budżetowy (2013 r.)  oraz poprzedzający rok budżetowy (2012 r)

Powyższe dokumenty udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.powiatoleski.pl/1337/olesno-udzielenie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-do-kwoty-70000000-zl.html

 

 1. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,

Odp.: W pierwotnej uchwale budżetowej deficytu nie było, prognoza prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego- udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.powiatoleski.pl/1337/olesno-udzielenie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-do-kwoty-70000000-zl.html

 1. Opinia regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, a jeśli nie została jeszcze taka wydana to czy Powiat wyraża zgodę,  aby warunkiem   uruchomienia środków z kredytu było przedłożenie pozytywnej opinii RIO,-

Odp.: Zamawiający wystąpił o opinię właściwej RIO. TAK, wyarażamy zgodę aby warunkiem   uruchomienia środków z kredytu było przedłożenie pozytywnej opinii RIO

 1. Prosimy o   informacje  o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,

Odp.: Poręczenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dzień 30.06.2014r. w kwocie 864.216,51 zł. oraz ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 3.945.500 zł na nieruchomości zabudowanej opisanej w księdze wieczystej KW nr OP1L/00004751/9, jako zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na realizację inwestycji pn. Dostosowanie obiektów szpitala do warunków sanitarno - technicznych określonych w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 1. Prosimy o informacje o posiadanych udziałach i akcjach  spółek prawa handlowego,

Odp. Nie posiadamy

 1. Prosimy o informacje  o realizowanych  inwestycjach finansowany lub współfinansowanych ze środków UE,

Odp.: Nie realizujemy

 1. Czy Zamawiający  terminowo reguluje zobowiązania wobec banków kredytujących?

Odp.: TAK

 1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie  oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu  weksla i umowy  kredytowej?- TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość
 2. Czy można uznać, iż spłata będzie następować  w równych ratach miesięcznych każdego 25  dnia miesiąca  zgodnie z planem przedstawionym w pkt 3 SIWZ tj ;

-  w roku 2015 12 rat po 15.000,00 zł. (razem 180.000,00 zł.),

-  w roku 2016 12 rat po 20.000,00 zł. (razem 240.000,00 zł.),

-  w roku 2017 12 rat po 1.000,00 zł. (razem 12.000,00 zł.),

-  w roku 2018 12 rat po 5.000,00 zł. (razem 60.000,00 zł.),

- w roku 2019  11 rat  po 17.333,33 ostatnia rata w wysokości 17.333,37  zł. (razem 208.000,00 zł.),

Odp.: Według stanu faktycznego i obowiązujących wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych można uznać, że spłata będzie następować  w powyższych terminach.

15) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści pkt 7  załącznika do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej   umowy? - na treść o następującym brzmieniu:

„7. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej  powiększonej o marżę Banku. Stawka referencyjna stanowi  WIBOR 3M z 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek”,-

      TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość

16) Czy   Zamawiający dopuszcza aby spłata kapitału i odsetek następowała 25 dnia każdego miesiąca? TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość

 

17) W związku z pkt 24 ppkt 3, 4  i 5 SIWZ czy Zamawiający może określić  maksymalny  termin dostępności transz (wykorzystania kredytu),  maksymalny termin spłat rat i ich wysokość oraz maksymalny termin wydłużenia spłaty kredytu jeśli - nie czy Bank będzie miał prawo odmówić zmiany terminów?

Odp.: - maksymalny  termin dostępności transz (wykorzystania kredytu)- do     

           31.12.2014 r.

         -  maksymalny termin wydłużenia spłaty kredytu- do 36 miesięcy

18) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści pkt 17  załącznika do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy? - na treść o następującym brzmieniu:

„17. Z chwilą  wypowiedzenia  umowy  o  kredyt   następuje  wstrzymanie  wypłat   z  rachunku.”
TAK, Zamawiający dopuszcza taką zmianę

     

Prosimy  o przesunięcie terminu składania ofert z dnia  15.07.2014 r. na 30.07.2014 r.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 25 lipca 2014 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

 

II.

1. Prosimy o wskazanie przewidywanego terminu uruchomienia kredytu wraz z podaniem z jakiego dnia przyjąć stawkę WIBOR 3M do celów obliczeniowych w celu przedstawienia harmonogramu spłaty kredytu z podaniem sumy odsetek.-

Odp.: - przewidywany termin uruchomienia kredytu I dekada września 2014 r. w transzach wg potrzeb zamawiającego

- do celów obliczeniowych należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 3 lipca 2014 r.

 

III.

 1. Czy zamawiający przewiduje podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji.- TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość

 

 1. Czy umowa kredytowa, weksel wraz z deklaracją zostaną opatrzone kontrasygnata skarbnika/głównego księgowego.- TAK
 2. Bank prosi o przesłanie w formie elektronicznej dokumentów, które posłużą do oceny zdolności kredytowej tj. Rb NDS za lata 2012 i 2013 oraz za 1 kw 2014. Rb Z za 2013 oraz 1 kw 2014.

Patrz odpowiedzi w części I.

 

IV.

1. Czy istotne do określenia oceny zdolności kredytowej dokumenty (wieloletnia prognoza finansowa, opinia RIO, etc.) zostaną udostępnione po ewentualnym wygraniu przetargu?

Patrz odpowiedzi w części I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


Olesno: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 223218 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł Przeznaczenie kredytu: finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Okres kredytowania: kredyt zostanie spłacony do 31 grudnia 2019 roku Karencja w spłacie kapitału: do 31 grudnia 2014 r. Spłata kapitału : w okresach miesięcznych - do 25-tego każdego miesiąca. Oprocentowanie: WIBOR 3M Zabezpieczenie : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Zamawiający planuje spłatę kredytu w latach: Rok 2015 - 180 000 zł Rok 2016 - 240 000 zł Rok 2017 - 12 000 zł Rok 2018 - 60 000 zł Rok 2019 - 208 000 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

proponowany harmonogram spłaty kredytu z podaniem sumy odsetek oświadczenie w sprawie nie pobierania żadnych opłat i prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu oświadczenie o nie pobieraniu prowizji od udzielonego kredytu. Projekt umowy kredytowej parafowany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez Bank - na wniosek (propozycję) Banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 2) skrócenia okresu spłaty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego takiej możliwości 3) zmiany terminów dostępności transz kredytu, a także ich wysokości, 4) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat, 5) wydłużenie terminu spłaty kredytu w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 6) zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiana wysokości oprocentowania kredytu wynikająca ze zmiany stawki referencyjnej WIBOR 3M nie wymaga zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie - pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 09:50, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie - sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie