Przejdź do treści strony WCAG

Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 O m. Radawie

Wybór oferty - przetarg 9/PN/2014

W przetargu nieograniczonym nr 9/PN/2014 z dnia 2014-07-22 na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1733 O m. Radawie  złożono 7 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

 

Nazwa firmy

Cena

PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka cywilna

ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice

150 699,60 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

117 640,89 zł

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

113 958,27 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

130 979,83 zł

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

128 663,62 zł

OLS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Chopina 2, 42-70 Lubliniec

134 096,54 zł

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

141 253,24 zł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 O m. Radawie

Zadanie obejmuje wykonanie robót drogowych na odcinku o łącznej długości  600 mb:

  Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 2 580 m2

 • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 2 580 m2
 • Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 129 ton
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 2 580 m2
 • Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 1 160 m2

CPV:      45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 30 września 2014

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 22.07.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-07-07

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf

PDFOferta_druk.pdf

PDFOświadczenie art22.pdf

PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf

PDFPrzedmiar Radawie.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna RADAWIE.pdf

PDFUmowa wzór.pdf