Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Drugi konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY – 2014

Strona archiwalna

 

DOCZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014 w obszarze kultury.doc (33,00KB)

 


ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

OGŁASZA

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU W OBSZARZE KULTURY

 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Rodzaje zadań w obszarze KULTURY.

 

 1. Organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych –

m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.,

 1. Edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych młodzieży,
 2. Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez wspieranie organizacji imprez

i wydarzeń mających na celu troskę o stan dziedzictwa kulturowego rozumianego jako:

 1. ginące obyczaje ludowe, profesje, zabytki, miejsca związane  z istotnymi   dla historii kraju, regionu i powiatu wydarzeniami;
 2. wspieranie przedsięwzięć i programów edukacyjnych dot. ochrony   dziedzictwa kulturowego Powiatu;
 3. wspieranie działalności wydawniczej dot. dziedzictwa kulturowego, ze

szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego i zabytków Powiatu.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych

            w 2014 roku w poszczególnych OBSZARACH.

 

 1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające

realizację zadań publicznych w roku 2014 wynosi: - 5000,00 zł, w tym na zadania w obszarze KULTURY - 2623,00 zł.

 1. Wysokość dotacji na realizację w/w  zadania publicznego może wynosić

maksymalnie 2623,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.), Uchwała Nr 125/318/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 16 lipca 2014 r. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU.

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

 1. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXII/170/12 Rady

Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia ” Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 1. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 1. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.
 2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

innego rejestru lub ewidencji.

 1. Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione

do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 2. Zarząd Powiatu w Oleśnie przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych

w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie,

nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia
15 grudnia 2014 roku.

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania

publicznego.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą

umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.

 1. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi

z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu oleskiego.

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Oferty należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2014 roku, do godz. 12.00.
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa

Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

 1. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu

decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 1. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być

złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: : „Drugi konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY – 2014”. 

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty określonej

jako termin składania ofert.

 1. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po

terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez

Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest

protokół zawierający:

 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert;
 2. nazwy podmiotów i zadań;
 3. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy;
 4. proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadań.

 

 1. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie wchodzą

przedstawiciele Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących

kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 1. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 1. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 2. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 3. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 4. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd

Powiatu w Oleśnie.

 1. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które

otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej   powiatu oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych

w 2013 roku.

 

W 2013 roku Zarząd Powiatu w Oleśnie zabezpieczył w budżecie powiatu oleskiego kwotę 5000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Przekazano: 4084,00 zł.

Wykorzystano: 4084,00 zł.

DOCWzor_oferty.doc (109,00KB)

DOCkonkurs ofert-załącznik.doc (70,00KB)