Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna

Strona archiwalna

 

   

                         


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Praszce obręb Zawisna, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  31/2 na km. 1 o powierzchni 0,6097 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00050279/3. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo-składowej. Podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.
 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 08.05.2014 r. złożyć wniosek o jej nabycie.
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi :
 • w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 08.11.2007 r., 24.01.2008 r., 24.04.2008 r. i 07.08.2008 r.,
 • w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 22.10.2009 r., 07.01.2010 r. i 29.07.2010 r.,
 • w trzeciej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 15.12.2011 r., 22.03.2012 r., 21.06.2012 r., 23.08.2012 r, 20.12.2012 r., 16.05.2013 r. i  25.07.2013 r.,
 • w czwartej procedurze odbył się jeden  przetarg w dniu 27.06.2014 r.,

które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie , przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6,  w  pokoju  nr  3 w dniu 28.08.2014  r., o godz. 1200
 2. Cena wywoławcza wynosić będzie  149 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej  w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto  1 490,00 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  20 000,00 zł,płatne najpóźniej  do dnia  25.08.2014  r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika , który  przetarg  wygrał , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika , który nie wygrał przetargu , podlega zwrotowi  na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.  
 5. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 6. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić   na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie  21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu , który przetarg wygrał.
 7. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

     Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani    mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.