Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie.

Strona archiwalna

 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

     Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.poz. 518 z późn. zm), ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361,o powierzchni 0,7889 ha.

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Oleśnie,oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361 o powierzchni 0,7889 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00033068/6. Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/349/2010 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia                    2010 roku, znajduje się w strefie przemysłu, usług produkcyjnych, usług nieprodukcyjnych oraz częściowo w strefie – teren drogi publicznej dojazdowej.

2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 23.05.2013 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

4.Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono cztery przetargi w dniu  22.08.2013 r.,  21.11.2013 r.,  13.03.2014 r. i w dniu 22.05.2014 r.

5.Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie,  przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu 28.08.2014  r., o godz. 1000 . 

6.Cena wywoławcza wynosić będzie 198 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej  w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto  wynosi 1 980,00 zł.

7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł.  

płatne najpóźniej do dnia 25.08.2014 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 

9.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami  o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.

10.Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie  21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

11.Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

     Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.