Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 252976 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na 5 zadań: a) Kurs komputerowy - podstawowy - 10 osób, b) Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania komputerowego i obsługi klienta - 6 osób c) Kurs florystyki i bukieciarstwa (wybrane zagadnienia) - 5 osób, d) Kurs ogrodnika terenów zielonych z elementami brukarstwa (wybrane zagadnienia) - 5 osób, e) Kurs jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych metodą e - learning - 1 osoba. Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: nazwę kursu, cele kursu, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści kursu (ok.80%) w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowanych do następującego rozkładu zajęć: 18.08., 20.08., 22.08., 25.08., 27.08., 29.08. w godz.: 15.30 - 19.45 (z przerwą na posiłek) - terminy nie dot. kursu określonego w cz. 3.2 ppkt e, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzenia efektów kursu (wzory ankiet pre i post - do akceptacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia, warunek spełnią wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia - warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia - warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówieni (wykażą doświadczenie w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz ofertowy; 9. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, zrekrutowania mniejszej liczby uczestników kursów w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy (nie dot. kursu określonego w cz.3.2 ppkt e), losowych (uzasadnionych np. chorobą) przerwanie kursu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności w kursie, losowych uniemożliwiających realizację kursów w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, uniemożliwiający realizację szkolenia w miejscu organizacji kursu dopuszcza się zmianę miejsca organizacji kursu, pod warunkiem, że jeżeli kurs odbywa się poza Olesnem - Wykonawca musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na kurs spod siedziby Zamawiającego, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (nie dot. kursu określonego w cz.3.2 ppkt e oraz miejsca praktyk dla kursu określonego w cz. 3.2, ppkt d).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS KOMPUTEROWY - podstawowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowe zagadnienia z zakresu budowy i obsługi komputera. 1) podstawy obsługi: uruchamianie, wyłączanie, praca z myszką i klawiaturą, tworzenie plików i folderów, praca z edytorem tekstu, 2) korzystanie z internetu: przeglądarka internetowa, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna, serwisy internetowe, internetowe konto bankowe, 3) zastosowanie: katalogowanie i przeglądanie zdjęć, współpraca z aparatem fotograficznym, odtwarzanie muzyki, oglądanie filmów, nagrywanie i drukowanie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ, FAKTUROWANIA KOMPUTEROWEGO I OBSŁUGI KLIENTA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zagadnienia dotyczące m.in.: przepisy dot. stosowania kas fiskalnych, zajęcia praktyczne z obsługi kasy fiskalnej, kart płatniczych i czytników kodów, organizacja sprzedaży, sprzedawca w relacji z klientem, dokumentowanie sprzedaży, komputer - narzędzie pracy nowoczesnego sprzedawcy, fakturowanie komputerowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KURS FLORYSTYKI I BUKIECIARSTWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zagadnienia dotyczące florystyki i bukieciarstwa m.in.: 1) Asortyment roślin ozdobnych. 2) Narzędzia i środki techniczne. 3) Artykuły dekoracyjne. 4) Podstawowe zasady wykonywania kompozycji. 5) Style w kompozycjach. 6) Wiązanki okolicznościowe. 7) Kompozycje w naczyniach. 8) Florystyka ślubna. 9) Florystyka żałobna. 10) Dekoracje okolicznościowe. 11) Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KURS OGRODNIKA TERENÓW ZIELONYCH Z ELEMENTAMI BRUKARSTWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć praktycznych dotyczących zagospodarowanie klombu o kształcie półkola (obwód ok. 40 m.), z zakupem trawy i krzewów, nawozu, kory i kamyków kolorowych oraz kostki granitowej na dł. obwodu klombu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH) METODĄ E-LEARNINGU.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego metodą e-learning na poziomie średnio zaawansowanym dla jednej osoby.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

ZIP11. Kursy - komplet dokumentow.zip (848,82KB)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 252976 - 2014 data 29.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, fax. 34 359 73 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: c) Kurs florystyki i bukieciarstwa (wybrane zagadnienia) - 6 osób,.
 • W ogłoszeniu powinno być: c) Kurs florystyki i bukieciarstwa (wybrane zagadnienia) - 5 osób

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

Olesno, dn. 07.08.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.6.2014

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”;

Zawiadamiam

że zadanie częściowe nr 5  postępowania pn..: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” - Kurs jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych metodą e – learning,  zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4)    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia (…)

 

Uzasadnienie faktyczne

            W w/w zamówieniu częściowym została złożona jedna oferta której wartość przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na jego realizację.

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak w sentencji.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

Olesno, dn. 12.08.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.6.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe a

Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa, 46-320 Praszka, Rosochy 43a

 

Zadanie częściowe b

Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa, 46-320 Praszka, Rosochy 43a

 

Zadanie częściowe c

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

 

Zadanie częściowe d

VINCI Magda Wysocka, 49-300 Brzeg, ul. Mikołaja Reja 12

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.

Wykonawca

Zadanie częściowe nr

 

1

2

3

4

1

Oferta wykluczona

-

-

-

-

2

Centrum Szkoleń MIKO

Niepubliczna Placówka Oświatowa

46-320 Praszka, Rosochy 43a

10

10

-

-

3

Oferta wykluczona

-

-

-

-

4

VINCI Magda Wysocka

49-300 Brzeg, ul. Mikołaja Reja 12

8,94

6,88

9,76

10

5

SEKA SA, 04-386 Warszawa, ul. Paca 37

Oddział Opole

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7

9,47

7,08

-

-

6

Oferta wykluczona

-

-

-

-

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

9,47

8,94

10

9,83

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 179825 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252976 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na 5 zadań: a) Kurs komputerowy - podstawowy - 10 osób, b) Kurs obsługi kasy fiskalnej, fakturowania komputerowego i obsługi klienta - 6 osób c) Kurs florystyki i bukieciarstwa (wybrane zagadnienia) - 5 osób, d) Kurs ogrodnika terenów zielonych z elementami brukarstwa (wybrane zagadnienia) - 5 osób, e) Kurs jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych metodą e - learning - 1 osoba. Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: nazwę kursu, cele kursu, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści kursu (ok.80%) w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowanych do następującego rozkładu zajęć: 18.08., 20.08., 22.08., 25.08., 27.08., 29.08. w godz.: 15.30 - 19.45 (z przerwą na posiłek) - terminy nie dot. kursu określonego w cz. 3.2 ppkt e, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzenia efektów kursu (wzory ankiet pre i post - do akceptacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: KURS KOMPUTEROWY - podstawowy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa 46-320 Praszka, Rosochy 43a, jw., 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3980,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ, FAKTUROWANIA KOMPUTEROWEGO I OBSŁUGI KLIENTA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa 46-320 Praszka, Rosochy 43a, jw., 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7988,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2550,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6804,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: KURS FLORYSTYKI I BUKIECIARSTWA.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6656,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6195,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: KURS OGRODNIKA TERENÓW ZIELONYCH Z ELEMENTAMI BRUKARSTWA.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VINCI Magda Wysocka 49-300 Brzeg, ul. Mikołaja Reja 12, jw., 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6656,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7395,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś