Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 171755 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych metodą e - learning . 3.2 Wymagana liczba godz. dydaktycznych: 30 3.3 Liczba uczestników: 1 osoba niepełnosprawna (bez niepełnosprawności intelektualnej) 3.4 Dołączenie programu szkolenia po przeprowadzeniu testu diagnozującego poziom wiedzy w zakresie nauki języka angielskiego. 3.5 Planowany termin realizacji kursu: od 25.08.2014 r. do 30.09.2014 r. 3.6 Sprawozdawczość: jak opisana w § 16 pkt 1 specyfikacji oraz w formie stosowanej dla tego typu szkoleń, z wykazaniem efektów szkolenia, informacji o aktywności uczestnika szkolenia, statystyki logowań (ilość wejść do systemu), częstotliwości i czasu uruchamiania modułów, wykonywania zadań, testów. Zamawiający oczekuje informacji w powyższym zakresie w formie papierowej. 3.7 W trakcie kursu wykonawca zapewni materiał szkoleniowy na nośniku CD dla uczestnika, który stanie się jego własnością oraz wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do jego realizacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia - warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie żąda żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy; 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu, losowych (uzasadnionych np. chorobą) przerwanie kursu przez uczestnika dopuszcza się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron; losowych uniemożliwiających realizację kursu w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursu,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

ZIPE-learning.zip (246,14KB)

 

Olesno, dn. 22.08.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.7.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa, 46-320 Praszka, Rosochy 43a

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.

Wykonawca

Punkty

1

Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa

46-320 Praszka, Rosochy 43a

10

2

Centrum Kształcenia Biznesu sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

8,87

3

Oferta wykluczona

4

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI

02-078 Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34

6,82

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 184169 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171755 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych metodą e - learning . 3.2 Wymagana liczba godz. dydaktycznych: 30 3.3 Liczba uczestników: 1 osoba niepełnosprawna (bez niepełnosprawności intelektualnej) 3.4 Dołączenie programu szkolenia po przeprowadzeniu testu diagnozującego poziom wiedzy w zakresie nauki języka angielskiego. 3.5 Planowany termin realizacji kursu: od 25.08.2014 r. do 30.09.2014 r. 3.6 Sprawozdawczość: jak opisana w § 16 pkt 1 specyfikacji oraz w formie stosowanej dla tego typu szkoleń, z wykazaniem efektów szkolenia, informacji o aktywności uczestnika szkolenia, statystyki logowań (ilość wejść do systemu), częstotliwości i czasu uruchamiania modułów, wykonywania zadań, testów. Zamawiający oczekuje informacji w powyższym zakresie w formie papierowej. 3.7 W trakcie kursu wykonawca zapewni materiał szkoleniowy na nośniku CD dla uczestnika, który stanie się jego własnością oraz wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do jego realizacji...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa, 46-320 Praszka, Rosochy 43a, jw., 46-320 Praszka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1331,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1331,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1331,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1950,00

 • Waluta: PLN.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś