Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu )

Strona archiwalna

 

Powiat Oleski                                                                                     Olesno, dnia 2014-08-22

Ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

Tel. 34 359 78 35

Email: przetargi@powiatoleski.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

( dotyczy zamówienia  na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski           46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Tel. 34 359 78 35

Email: przetargi@powiatoleski.pl

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.         Przedmiot zamówienia świadczenie usług w zakresie:

Zadanie nr 1: usuwania pojazdów typu rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. z dróg znajdujących się na terenie powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2012.1137);

 

Zadanie nr 2: usuwania pojazdów  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t., o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. z dróg znajdujących się na terenie powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2012.1137);

 

Zadanie nr 3:  usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z  drogi w granicach administracyjnych powiatu oleskiego oraz  prowadzenia parkingu strzeżonego dla tych pojazdów-

 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

3.    Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      tj. licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

      

2.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

A)  dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz.262),  w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego rodzaju  pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu oleskiego.

 

B) dysponuje parkingiem na usunięte pojazdy w zakresie zadania nr 1 i 2,

C) dysponuje parkingiem  przystosowanym do przechowywania usuniętych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.- w zakresie zadania nr 3

Parkowanie pojazdów winno odbywać się na dysponowanym przez Wykonawcę parkingiem strzeżonym, którego to parametry i wyposażenie umożliwiać będzie bezpieczne przechowywanie wszystkich sukcesywnie usuwanych z dróg powiatu oleskiego  pojazdów, zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a,  2 i 3  ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie zadania nr 1i 2 oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w zakresie zadania nr 3

Parking (maksymalnie dwa) powinien spełniać następujące kryteria:

-  być położony w granicach administracyjnych powiatu oleskiego  w zakresie zadania nr 1 i 2

- być położony na terenie województwa opolskiego w zakresie zadania nr 2.

-   plac parkingowy utwardzony ( m.in. beton, kostka brukowa, asfalt), trwale ogrodzony, oświetlony po zmierzchu lampami zapewniających widoczność całości powierzchni;

-    posiadać wjazd na parking bezpośrednio z drogi publicznej; zamykany w sposób uniemożliwiający swobodny  wjazd i wyjazd środka transportu j;

-   dozorowany przez całą dobę,  przez 7 dni w tygodniu (z dozorem wykonywanym przez dozorcę lub monitoring elektroniczny); 

Zamawiający dopuszcza, usytuowanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w granicach administracyjnych województwa opolskiego. Parking dla tych pojazdów winien spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293)

 

D) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej:

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (za wyjątkiem warunku posiadania ubezpieczenia OC), niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa).      

 

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 października 2014 r. przez 24 m-ce.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

             

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:przetargi@powiatoleski.pl.pl , faksem na nr:34 359 78 45 ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwa Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 29 sierpnia  2014 roku do godz. 11:00 wraz z:

  • załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o  transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
  • wykaz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

- dysponowanie  pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz.262),  w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu oleskiego.

- dysponowanie parkingiem na usunięte pojazdy w zakresie zadania nr 1 i 2

- dysponowanie parkingiem  przystosowanym do przechowywania usuniętych pojazdów            

   przewożących materiały niebezpieczne w zakresie zadania nr 3.

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia -warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

W przypadku wykazania ww. sprzętu lub parkingu/parkingów, który udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do jego udostępnienia, wystawione przez podmiot udostępniający.

 

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  niezwłocznie a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

           

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem email: przetargi@powiatoleski.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Oświadczenia