Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Strona archiwalna

 

 

Dołącz do czołówki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                         

Olesno, dnia 2014-09-09

Nr RIZ.272.16.2014

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie
o wyniku postępowania  na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Najkorzystniejsze oferty przedstawiła:

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres  wykonawcy

Cena

Punktacja

Część 1

 

1

1

Centrum Szkoleniowe Oksjon Anna Tomaszewska, ul. Daszyńskiego 7/16, 31-534 Kraków

430,00

1,00

Część 2

 

1

3

Centrum Szkoleniowe Oksjon Anna Tomaszewska, ul. Daszyńskiego 7/16, 31-534 Kraków

2616

1,00

Część 3

 

1

3

Centrum Szkoleniowe Oksjon Anna Tomaszewska, ul. Daszyńskiego 7/16, 31-534 Kraków

884

1,00

Część 4

 

1

3

Centrum Szkoleniowe Oksjon Anna Tomaszewska, ul. Daszyńskiego 7/16, 31-534 Kraków

896

1,00

Część 5

 

1.

3

Centrum Szkoleniowe Oksjon Anna Tomaszewska, ul. Daszyńskiego 7/16, 31-534 Kraków

3178

1,00

 

Pozostałe oferty:

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres  wykonawcy

Cena

Punktacja

Część 1

 

2

6

Ewa Raducka, ul. Wieluńska 40, 46-320 Praszka

500

0,86

Część 2

 

2

5

Waldemar Górski, ul. Słowackiego 4/19, 46-300 Olesno – Pełnomocnik;

Katarzyna Górska, ul. Słowackiego 4/19, 46-300 Olesno;

Katarzyna Tatarowicz, ul. 40-lecioa PRL 21, 42-141 Przystajń

3000

0,87

3

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

3240

0,80

Część 3

 

2

4

Małgorzata Kierat, ul. Malinowa 26, 46-300 Olesno – Pełnomocnik;

Justyna Szychowska-Kula, ul. Dworcowa 15/1, 46-300 Olesno

1000

0,88

Część 4

 

2

7

Urszula Sadowska, ul. Chłopska 1/6, 46-380 Dobrodzień

900

0,99

Część 5

 

2

1

Małgorzata Sykulska, Jaworzno Bankowe 13, 46-325 Rudniki

3500

0,90

3

2

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

3920

0,81

 

 

           

                                                                                               

 

     Jan Kus

                                                                                                          Starosta Oleski

 

 

 

Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 284984 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z matematyki, które zostaną wykorzystane na egzaminie maturalnym. Uczestnikami zajęć będą uczniowie pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Zadanie składa się z pięciu części zajęć pozalekcyjnych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem: Część 1 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce Część 2 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół w Oleśnie Część 3 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie Część 4 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Część 5 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące każdej części: Zajęcia, będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Termin realizacji zajęć będzie dostosowany do rozkładu zajęć uczestników projektu (zajęcia prowadzone będą po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, od poniedziałku do piątku). Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania harmonogramu zajęć w porozumieniu z zamawiającym. Harmonogram zajęć wymaga akceptacji zamawiającego. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem aktywnych form nauczania. Zakres zajęć powinien być realizowany z uwzględnieniem posiadanej przez uczestników wiedzy i podbudowy merytorycznej, zatem program nauczania powinien być dostosowany do umiejętności uczestników zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wstępnej oraz końcowej oceny umiejętności uczniów, np. w formie testu, sprawdzianu praktycznego, sprawozdania. Zajęcia będą miały charakter zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przyporządkowanie grup do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających zostanie określone przez zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie go do akceptacji koordynatorowi projektu na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć. Program zajęć stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą uczestnictwa w zajęciach, wzory dokumentów udostępnia Zamawiający, zawierające informacje: lista obecności uczestników projektu na zajęciach, tematyka zajęć, karta czasu pracy. Wykonawca, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na zajęcia lub innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych zajęć w dwóch terminach: do 15 grudnia 2014r. oraz do 31 maja 2015r. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: przekazanie kompletnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć: listy obecności, tematyki zajęć, kart czasu prac, testów, sprawdzianów czy sprawozdania pokazujących analizę wstępna i końcową umiejętności uczniów. Opis części zamówienia: Część 1 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce - 10 godzin (4 godz. w 2014r., 6 godz. w 2015r.) - 1 grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo. Część 2 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół w Oleśnie - 60 godzin (28 godz. w 2014r., 32 godz. w 2015r.) - 6 grup zajęciowych po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy. Część 3 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie - 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 2 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo. Część 4 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu - 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 2 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo. Część 5 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów klas licealnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce - 70 godzin (31 godz. w 2014r., 39 godz. w 2015r.) - 7 grup zajęciowych po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 1207 ze zmianami), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak