Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Strona archiwalna

 

 

Dołącz do czołówki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                         

Olesno, dnia 2014-09-09

Nr RIZ.272.21.2014

ZAWIADOMIENIE

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie
o wyniku postępowania  na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Najkorzystniejsze oferty przedstawili:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

Część 1

 

1

2

Katarzyna Grabas, ul. Oleska 14, Borki Wielkie, 46-300 Olesno – pełnomocnik konsorcjum, Zofia Adamczyk, ul. Kani 6, 46-300 Olesno

1000,00

1,0000

Część 2

 

1

1

Bożena Koj, Młyny 56A, 46-325 Rudniki

1000,00

1,0000

Część 3

 

1

3

Tomasz Kubacki, ul. H. Sienkiewicza 2, 46-325 Rudniki

500,00

1,0000

 

      Jan Kus

                                                                                                          Starosta Oleski

 

Olesno, dnia 2014-08-29

Nr RIZ. 272.21.2014

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

W punkcie 4 SIWZ „Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” cz. 2 jest:

 

Część 2 – zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 3 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy.

Powinno być:

Część 2 – zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 2 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy.


Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 287270 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów trzech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie, które zostaną wykorzystane na egzaminie maturalnym. Uczestnikami zajęć będą uczniowie trzech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Zadanie składa się z trzech części zajęć pozalekcyjnych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem: Część 1 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół w Oleśnie Część 2 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie Część 3 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące każdej części: Zajęcia, będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Termin realizacji zajęć będzie dostosowany do rozkładu zajęć uczestników projektu (zajęcia prowadzone będą po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, od poniedziałku do piątku). Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania harmonogramu zajęć w porozumieniu z zamawiającym. Harmonogram zajęć wymaga akceptacji zamawiającego. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem aktywnych form nauczania. Zakres zajęć powinien być realizowany z uwzględnieniem posiadanej przez uczestników wiedzy i podbudowy merytorycznej, zatem program nauczania powinien być dostosowany do umiejętności uczestników zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wstępnej oraz końcowej oceny umiejętności uczniów, np. w formie testu, sprawdzianu praktycznego, sprawozdania. Zajęcia będą miały charakter zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przyporządkowanie grup do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających zostanie określone przez zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie go do akceptacji koordynatorowi projektu na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć. Program zajęć stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą uczestnictwa w zajęciach, wzory dokumentów udostępnia Zamawiający, zawierające informacje: lista obecności uczestników projektu na zajęciach, tematyka zajęć, karta czasu pracy. Wykonawca, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na zajęcia lub innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych zajęć w dwóch terminach: do 15 grudnia 2014r. oraz do 31 maja 2015r. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: przekazanie kompletnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć: listy obecności, tematyki zajęć, kart czasu prac, testów, sprawdzianów czy sprawozdania pokazujących analizę wstępna i końcową umiejętności uczniów. Opis części zamówienia: Część 1 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół w Oleśnie - 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 2 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy. Część 2 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie - 20 godzin (9 godz. w 2014r., 11 godz. w 2015r.) - 3 grupy zajęciowe po 10 godzin każda. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo dla jednej grupy. Część 3 - zajęcia pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów klas licealnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce - 10 godzin (3 godz. w 2014r., 7 godz. w 2015r.) - 1 grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 1207 ze zmianami), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: Zmiana stawki podatku VAT: 1. W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1. wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2. wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

DOCZmiana ogłoszenia.doc (42,50KB)