Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 2014-09-03

Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 35
email: przetargi@powiatoleski.pl

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia materiałów biurowych)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Tel. 34 359 78 35
Email: przetargi@powiatoleski.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: I dostawa do 30.09.2014 r. II dostawa 31.01.2015r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania jak również wypełnić formularz cenowy.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:przetargi@powiatoleski.pl.pl, faksem na nr:34 359 78 45, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwa Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 9.09.2014 roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom

      3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

      4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

     VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

     VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem email: przetargi@powiatoleski.pl

     IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  3. Formularz cenowy.

Pliki do pobrania: